27. Réiteach gluaiseachtaÁ i gcistÁ na scairshealbhóirÁ

           
         

Scair-
Chaipiteal
Comhshó
Scair-
Chaipiteal
 
Deontais
Foraoise
Chaipiteal
Cuntas
Brabúis agus
Caillteanais


Iomlán
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000
Ar 1 Eanáir 2011 795,060 6,145 151,273 272,072 1,224,550
Brabús coimeádta don bhliain - -  - 19,898 19,898
Caillteanas achtúireach aitheanta ar scéimeann pinsean
- -  - (36,680) (36,680)
Cáin iarchurtha a bhaineann le caillteanas achtúireach
- - - 1,642 1,642
Glanghluaiseacht i ndeontais fhoraoiseachtah - - 1,515 - 1,515
DÁbhinnÁ Áoctha - - - (10,000) (10,000)
Ar 31 Nollaig 2011 795,060 6,145 152,788 246,932 1,200,925