Athbhreithniú Airgeadais (FigiúirÁ neamhiniúchta)

           
2011 2010 2009 2008 2007
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000
Cuntas brabúis agus caillteanais          
Láimhdeachas 259,116 250,399 206,865 249,475 318,128
Brabús oibriúcháin roimh mhÁreanna eisceachtúla   41,485 46,065 817 20,543 64,198
MÁreanna eisceachtúla (9,131) (1,392) 18,529 549 (10,272)
Brabús oibriúcháin 32,354 44,673 19,346 21,092 53,926
Scair caillteanas de chomhfhiontair/d'fhochomhlachtaÁ (50) (50) (50) (50) (38)
Muirear airgeadais (11,555) (11,168) (11,780) (9,437) (7,481)
Brabús roimh chánachas 20,749 33,455 7,516 11,605 46,407
Cánachas (851) (1,307) (3,273) (2,399) (6,279)
Brabús tar éis cánachais 19,898 32,148 4,243 9,206 40,128
DÁbhinn Áoctha (10,000) - - (2,600) -
Tuillimh coimeádta 9,898 32,148 4,243 6,606 40,128
           
Clár comhardaithe          
SócmhainnÁ seasta 1,468,991 1,446,339  1,423,767  1,414,763  1,396,214 
SócmhainnÁ reatha 100,718 85,309 87,175 87,302 102,423
Creidiúnaithe: Suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin (60,361) (51,219) (67,245) (93,669) (65,190)
GlansócmhainnÁ/(Glandliteanais) reatha 40,357 34,090 19,930 (6,367) 37,233
SócmhainnÁ iomlána lúide dliteanais reatha 1,509,348 1,480,429 1,443,697 1,408,396 1,433,447
Creidiúnaithe: Suimeanna a bheidh dlite tar éis bliain amháin (171,732) (162,012) (160,059) (120,858) (157,409)
Forálacha do dhliteanais agus muirir (6,166) (7,485) (5,962) (4,111) (5,812)
GlansócmhainnÁ lúide dliteanas pinsean 1,331,450 1,310,932 1,277,676 1,283,427 1,270,226
Dliteanas Chiste an Phinsin (130,525) (86,382) (70,192) (82,614) (66,346)
GlansócmhainnÁ agus dliteanas an Phinsin san áireamh 1,200,925 1,224,550 1,207,484 1,200,813 1,203,880

Caipiteal agus cúlchistÁ          
Scairchaipiteal glaoite 795,060 795,060 795,060 795,060 795,060
Cúlchiste comhshóiteachta caipitil 6,145 6,145 6,145 6,145 6,145
Cuntas brabúis agus caillteanais 246,932 272,072 256,669 250,774 257,090
Cúlchiste deontais 152,788 151,273 149,610 148,834 145,585
CistÁ scairshealbhóirÁ 
1,200,925 1,224,550 1,207,484 1,200,813 1,203,880