Foireann Feidhmiúcháin an Ghrúpa

David Gunning

PrÁomhfheidhmeannach

Tá David ina PhrÁomhfheidhmeannach ó mhÁ Iúil 2006. (Féach ar a bheathaisnéis sa chuid faoi Bhord na StiúrthóirÁ.)

Ivan Schuster

PrÁomhoifigeach Airgeadais

Thosaigh Ivan le Coillte in 1989 agus tá sé i mbun an róil reatha atá aige mar PhrÁomhoifigeach Airgeadais ó 2006. I measc na ról eile a bhÁ aige bhÁ sé ina Stiúrthóir BainistÁochta ar Fhiontar Choillte, ina Chathaoirleach ar Garvagh Glebe Power Limited agus ina Stiúrthóir ar Moylurg Rockingham Ltd. Is Cuntasóir Cairte é Ivan agus tá céim B.A. san EacnamaÁocht ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Gerard Murphy

Stiúrthóir BainistÁochta, Foraois Choillte

D'oibrigh Gerard i bpoist éagsúla san fhoraoiseacht lena n-áirÁtear — taighde, fardal, dÁolacháin agus margaÁocht, saothrú foraoiseachta agus comhairliúchán thar lear, sular ghlac sé leis an ról reatha atá aige mar Stiúrthóir BainistÁochta d'Fhoraois Choillte. Tá sé freagrach as feidhmÁocht ghnóthais fhoraoiseachta an Ghrúpa a bhfuil láimhdeachas de thuairim is €100m acu. PrÁomhfhreagracht eile atá air freisin ná soláthar na luachanna sóisialta agus comhshaoil ón eastát.
Tá Baitsiléir EolaÁocht TalmhaÁochta (Foraoiseacht) agus MBA ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ag Gerard chomh maith le Dioplóma Iarchéime san EolaÁocht ó Ollscoil Náisiúnta na hAstráile.

Mark Foley

Stiúrthóir BainistÁochta, Fiontar Choillte

Thosaigh Mark le Coillte in 2008 mar Stiúrthóir BainistÁochta Fhiontar Choillte. Tá Mark freagrach as deiseanna gnó nua a aithint agus a chur ar fáil trÁ bhonn leathan sócmhainnÁ an Ghrúpa a úsáid laistigh de na réimsÁ d'fhorbairt talún, fuinneamh in-athnuaite agus infreastruchtúr teileachumarsáide. 
Sular thosaigh sé le Coillte, bhÁ Mark Foley mar Stiúrthóir ar Chláir Chaipitiúla in Ášdarás Aerfort Bhaile Átha Cliath (DAA) agus bhÁ sé freagrach as nÁos mó ná €1 bhilliún de thionscadail infreastruchtúir nua a cheadú, a sholáthar agus a chur i gcrÁch thar tréimhse 8 mbliana ag Aerfoirt Bhaile Átha Cliath, ChorcaÁ agus na Sionainne.
Tá Baitsiléir Innealtóireachta san Innealtóireacht Cheimiceach agus Máistreacht san Innealtóireacht ThionsclaÁoch ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Gerry Britchfield

Stiúrthóir BainistÁochta, TáirgÁ Painéil Choillte

Tá Gerard ina Stiúrthóir BainistÁochta de TháirgÁ Painéil Choillte ó 2007. Tá sé ag obair le Coillte ó 1992 i róil bhainistÁochta éagsúla, lena n-áirÁtear Stiúrthóir BainistÁochta ar Fhiontar Choillte.
Is Cuntasóir Cairte é Gerard ó thaobh gairme agus tá Baitsiléir Tráchtála aige freisin ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus MBA ó Ollcoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Sular thosaigh sé le Coillte, bhÁ poist a bhain le hairgeadas aige sna hearnálacha cuntasaÁochta, TF agus déantúsaÁochta.

Eamonn McGee

Stiúrthóir Grúpa, AcmhainnÁ Daonna

Tá Á‰amonn ina Stiúrthóir Grúpa ar na hAcmhainnÁ Daonna ó 2007. Roimhe sin bhÁ poist éagsúla AD agus Caidreamh TionsclaÁoch aige in Coillte. Sular thosaigh sé le Coillte nuair a bunaÁodh é in 1989, bhÁ Eamonn ina státseirbhÁseach sa tSeirbhÁs Foraoise ar feadh 15 bliana, i mbun réimse de róil riaracháin agus bainistÁochta.
Tá Eamonn ina Chomhalta Cairte den CIPD agus tá teastas aige i dTeicneolaÁocht an Adhmaid (Institiúid EolaÁocht an Adhmaid/TRADA).

Gerry Egan

Stiúrthóir Grúpa, GnóthaÁ Corparáideacha

Gerry is ea Stiúrthóir Grúpa ar Straitéis agus GnóthaÁ Corparáideacha agus RúnaÁ an Chomhlachta. BhÁ róil éagsúla aige le linn a chuid ama leis an gcomhlacht lena n-áirÁtear CeannasaÁ ar GhnóthaÁ PoiblÁ, CeannasaÁ ar SheirbhÁs do ChustaiméirÁ agus an Bainisteoir Cumarsáide.
I measc na bhfreagrachtaÁ atá air faoi láthair tá an fhorbairt straitéiseach, bunathrú agus cláir nuálacha an Ghrúpa, TFC, seirbhÁsÁ dlÁ agus cumarsáid chorparáideach.
Tá M.Sc. (BainistÁocht) ag Gerry de chuid Choláiste na TrÁonóide / IMI.

 

Lainseáliltear MEDITE TRICOYA® ag Timber Expo 2011

Sa seó trádála den Timber Expo 2011 in Coventry sa RÁocht Aontaithe lainseáil Medite Europe Ltd de chuid Choillte agus ár gcomhpháirtÁ Accsys Technology Medite Tricoya®, nuáil ollmhór sa tionscal painéil adhmaid. Tá tréimhse saoil ionchasach 50 bliana ag an táirge painéil adhmaid uathúil seo atá "fÁormharthanach" agus mar thoradh air seo beidh ré nua de tháirgÁ painéil adhmaid d'fheidhmeanna lasmuigh agus limistéir fhliuch.

Is dul chun cinn fÁorshuntasach don tionscal iad na saintréithe ardfheidhmÁochta de chuid Medite Tricoya. Le Medite Tricoya léirÁtear marthanacht agus cobhsaÁocht den scoth agus is féidir úsáid a bhaint as sna timpeallachtaÁ is measa agus is dúshlánaÁ. Féadtar é a ghearradh, a bhratú, a dhathú, a ghreanáil, a ghreamú agus a cheangal ar an mbealach céanna le clár snáithÁn adhmaid ar bith eile. I measc a gcuid feidhmeanna tá na cinn seo a leanas: cumhdach a dhéanamh lasmuigh, aghaidheanna foirgnimh, comharthaÁocht, doirse, lasmuigh, taobh istigh, troscán fliuch, urlár agus chun long a thógáil.