FeidhmÁocht an Ghrúpa 2011

BuaicphointÁ 2011

 • Brabús tar éis cánachais de €19.9m a d'eascair mar thoradh go prÁomha as praghsanna láidre lomáin in Á‰irinn agus praghsanna feabhsaithe dár dtáirgÁ painéil sa RÁocht Aontaithe agus i margaÁ onnmhairÁochta eile.
 • Rinneadh athmhaoiniú ar fhiach an ghrúpa.
 • Áocadh €10m dÁbhinne leis na scairshealbhóirÁ. 
 • Shroich an t-ioncam a fuarthas ó tháirgÁ nua €12.5, a léirÁonn fiúntas na hinfheistÁochta a dhéanaimid sa nuálaÁocht.
 • Sábháladh costas de €4.4m mar thoradh ar chlár bunathraithe chun feabhais.
 • Cuireadh tuairim is 14m crann ar 5,641 heicteár agus rinneadh uasghrádú ar  375km de bhóithre foraoise, a bhÁ mar infheistÁocht de €34.5m chun an t-eastát a athnuachan agus a fhorbairt.
 • Lainseáladh Medite Tricoya, an chéad táirge painéil adhmaid ar domhan de "SMD FÁormharthanach" atá go hiomlán sÁondÁonach, a forbraÁodh i gcomhpháirtÁocht le Accsys Technologies.
 • AinmnÁodh SmartPly Europe Limited sa Chatagóir OnnmhairÁochta de Ghradaim Ghnó Eorpacha HSBC.
 • Fuarthas ceadanna pleanála do na feirmeacha gaoithe i nGleann na Cluaise i gContae na Gaillimhe agus i Sliabh Bána i gContae Ros Comáin.
 • FormhuinÁodh teistiméireachtaÁ inbhuanaitheachta den scoth nuair a baineadh amach Teastas 10 mbliana den Chomhairle um Maoirseacht ForaoisÁ® (FSC®) agus tá siad le coinneáil ar feadh tréimhse 5 bliana eile.
 • SÁnÁodh an chéad chonradh soláthair bhithmhaise le Astellas Pharmaceuticals i gContae ChiarraÁ.
 • D'aithin an Coimisiún Eorpach ár dTionscadal Athshlánúcháin Coillearnacha Dhúchasacha, atá mar chuid den Chlár LIFE den AE, mar cheann amháin de na 6 thionscadal is fearr san Eoraip in 2011.
 • LeathnaÁodh lÁonra na gConairÁ Rothar Sléibhe go dtÁ 5 cinn agus osclaÁodh an chéad chonair saintógtha i Sléibhte Bhaile Átha Cliath.