Ráiteas an Chathaoirligh

Bliain rathúil a bhÁ ann in 2011 do Ghrúpa Choillte agus rinneadh an-dul chun cinn ar ár bprÁomhthosaÁochtaÁ. BhÁ feidhmÁocht láidir airgeadais againn agus bhÁ brabús tar éis cánach de €19.9m againn, agus ag an am céanna dhaingnÁomar an suÁomh ina bhfuilimid mar an ceannaire agus an nuálaÁ i mbainistÁocht inbhuanaithe na n-acmhainnÁ nádúrtha.   

Le blianta beaga anuas táimid tar éis Coillte a athrú ó chomhlacht a bhÁ go hiomlán ag brath ar dhÁolacháin na lomán in Á‰irinn go comhlacht tráchtála idirnáisiúnta de tháirgÁ foraoise agus foraoiseachta agus bainisteoir nuálach de shócmhainnÁ talún. Leis an mbunathrú seo a rinneamar sa ghnó atá againn bhÁ an comhlacht in ann fás agus forbairt a dhéanamh cé gur theip ar earnáil thógála na hÁ‰ireann. 

D'oibrÁomar go dian chun an sásamh a bhaineann ár gcustaiméirÁ amach a mhéadú agus ag an am céanna mhéadaÁomar leibhéil rannpháirtÁochta ár bhfostaithe trÁ bheith comhbheartaithe agus tiomanta don bhfÁor-rannpháirtÁocht agus don fhÁorchumarsáid. LaghdaÁomar na costais trÁ fhócasú straitéiseach a dhéanamh go leanúnach ar gach gné den chaoi ina dtugaimid faoinár ngnó agus tá áit nÁos sábháilte le obair ann cruthaithe againn in Coillte.

Ceannaireacht 

Tá ár straitéis bunaithe ar an dá phrÁomhshócmhainn atá againn — foraoisÁ agus talamh — a dhéanaimid a bhainistiú thar ceann ár scairshealbhóirÁ. DÁrÁonn ár ngnóthais uile ar luach a chur ar na foraoisÁ agus an talamh seo. Cuirimid lomáin ar fáil don tionscal sábhadóireachta ónár bhforaoisÁ tráchtála agus déanaimid painéil adhmaid nuálacha agus ardluacha ag baint úsáide as laÁon adhmaid ónár bhforaoisÁ féin agus ó fhoraoisÁ prÁobháideacha chomh maith le fuÁll ó na muilte sábhadóireachta.    

Tá na foraoisÁ, muilte sábhadóireachta agus muilte painéil idirspleách agus is prÁomhbhuntáiste iomaÁoch agus foinse luacha don Ghrúpa é comhtháthú ár ngnóthas táirgÁ painéil agus foraoiseachta. 

In 2011, leanamar lenár straitéis a chur i bhfeidhm thar ár gceithre prÁomhréimse gnó — foraoiseacht, bainistÁocht talún, táirgÁ painéil agus fuinneamh in-athnuaite. Creidimid go bhfuil an straitéis seo ag cur le luach suntasach an scairshealbhóra go meántéarmach agus ag comhlÁonadh na gcuspóirÁ náisiúnta atá tábhachtach i réimsÁ ar nós fuinneamh in-athnuaite, fás bunaithe ar an onnmhaire agus an nuálaÁocht.

OnnmhairÁ

Agus Á‰ire ag iarraidh teacht slán ón gcúlú eacnamaÁochta atá ann faoi láthair tá ról lárnach ag na honnmhairÁ sa téarnamh sin. Tá ár ngnóthais mar chuid den earnáil onnmhairÁochta bheoga de tháirgÁ adhmaid agus táirgÁ bunaithe ar adhmaid, agus ba €2 bhilliún den táirgeacht Á in 2011 nó 1% den OTI (GDP).

Tá Coillte ag teacht chun cinn nÁos mó mar ghnó bunaithe ar an onnmhaire. Tá 65% dár n-ioncam iomlán ag teacht dÁreach nó go hindÁreach ó na dÁolacháin onnmhairÁochta, i margaÁ ina bhfuilimid agus ina bhfuil ár gcustaiméirÁ in iomaÁocht leis na prÁomhchomhlachtaÁ Eorpacha agus idirnáisiúnta. Táimid ag feidhmiú i margaÁ ina bhfuil an-chuid iomaÁochta i gceist áit ar gá ioncam a thuilleamh gan aon bhuntáiste de phraghsanna rialáilte a bheith ann. 

In 2011 bhain Medite garsprioc shuntasach táirgeachta amach agus 7 milliún m3 painéal de Chlár SnáithÁneach Meándlúis (SMD) monaraithe inár monaracha i gCluaim Meala ó bunaÁodh Á in 1983. Chomh maith leis sin, tá 4 mhilliún m3 de Chlár Sliseog Treoshuite (OSB) monaraithe in SmartPly ó bunaÁodh é in 1996. Is é is brÁ leis seo ná 11 mhilliún m3 de tháirgÁ painéil adhmaid a dhéantar in Á‰irinn as adhmad Á‰ireannach. Rinneadh 90% de seo a onnmhairiú, atá cothrom le luach €2.25 billiún de tháirgÁ painéil adhmaid á n-onnmhairiú as Á‰ireann ar fud an domhain ón dá mhonarcha atá againn. 

PrÁomhghné dár straitéis don todhchaÁ is ea an cumas atá ionann chun luach a chur leis an tsnáithÁn adhmaid a fhásaimid. Táimid ag déanamh infheistÁochta inár gcumas déantúsaÁochta chun leanúint ar aghaidh agus ionchais ár gcustaiméirÁ a chomhlÁonadh agus a shárú. Táimid ag céim deiridh den phleanáil d'infheistÁocht mhór inár monarcha SmartPly ag Calafort Phort Láirge ina mbeimid in ann luach suntasach a chur leis na táirgÁ a dhéanaimid, ag cosaint post agus deiseanna margaidh nua á gcothú dúinn féin.

Leanamar ag obair go dlúth lenár gcustaiméirÁ muilte sábhadóireachta in 2011 chun margaÁ nua a fhorbairt sa RÁocht Aontaithe agus in áiteanna eile d'adhmad foirgnÁochta na hÁ‰ireann agus leanfaimid ag forbairt ár ngnó trÁ na caidrimh agus tionsncaimh seo.

An NuálaÁocht

Leagaimid béim láidir ar an nuálaÁocht i ngach réimse gnó den Ghrúpa agus léirÁomar an cumas agus saineolas atá againn chun táirgÁ nua a chruthú chomh maith le húsáidÁ nua dár snáithÁn adhmaid. Sampla amháin den mhéid ar féidir linn a bhaint amach ná an chomhpháirtÁocht atá againn le Accsys Technologies i bhforbairt Medite Tricoya — an chéad táirge painéil ar domhan atá go hiomlán sÁondÁonach. Lainseáladh an táirge nua nuálach seo in 2011 agus glacadh go han-mhaith leis. Tá sruth smaointeoireachta againn ar fud an Ghrúpa atá á chuimsiú agus á fhorbairt ar bhealach córasach agus táimid dóchasach leis an tiomantas seo don nuálaÁocht go gcuirfear luach nÁos mó ar fáil dár scairshealbhóirÁ sa todhchaÁ.

An fhianaise don tiomantas seo don nuálaÁocht ná an t-ioncam ó tháirgÁ nua a d'fhás go €12.5m le linn 2011.

Tá adhmad agus táirgÁ adhmaid ar nós OSB agus clár SMD nÁos ábhartha anois ná mar a bhÁ siad riamh agus an méadú atá tagtha ar an éileamh domhanda d'ábhar foirgnÁochta inbhuanaithe. Cé go bhfuil leibhéil aschuir beaga san earnáil tógála in Á‰irinn tá todhchaÁ dearfach ann go fadtréimhseach don earnáil tógála ar fud an domhain. Creidimid go bhfuil na smaointe agus an cumas againn chun na héilimh agus na dúshláin nua seo a bhaint amach agus chun ár n-áit mar phrÁomh-imreoir sna margaÁ a dhaingniú.

Tá dul chun cinn an-suntasach á dhéanamh i gcúrsaÁ adhmaid le táirgÁ nua nuálacha ar nós Medite Tricoya agus leanfaimid agus ról lárnach againn trÁnár dtiomantas don nuálaÁocht agus don inbhuanaitheacht. Beidh ról dearfach ag na rialacháin foirgnÁochta agus na héilimh ó chustaiméirÁ d'ábhair foirgnÁochta inbhuanaithe inár dtodhchaÁ.

An Inbhuanaitheacht 

Táimid tiomanta don inbhuanaitheacht i ngach rud a dhéanaimid. An phrÁomhaidhm atá againn ná saol daoine a shaibhriú go náisiúnta agus ar fud an domhain trÁ bhainistiú nuálach agus inbhuanaithe a dhéanamh ar na hacmhainnÁ nádúrtha.  

In 2011 cheiliúramar deich mbliana den teastas ón gComhairle um Maoirseacht ForaoisÁ (FSC®) tar éis iniúchta mhóir, agus tá sé á choinneáil againn ar feadh tréimhse eile cúig bliana, a léirÁonn an cheannasaÁocht atá againn i mbainistiú inbhuanaithe na n-acmhainnÁ nádúrtha agus an tiomantas atá againn chun toradh dearfach a bhaint amach thar na "trÁ bhunlÁne" de na cuspóirÁ geilleagracha, sóisialta agus comhshaoil. 

Bealach amháin leis an tiomantas sin a thaispeáint ná trÁd an teastas ón FSC® . Chomh maith leis sin, le dhá bhliain anuas thuairiscÁomar ar ár bhfeidhmÁocht sa réimse seo trÁnár "dTuarascáil Inbhuanaitheachta". Bainimid úsáid as an gcreat Tionscnaimh Domhanda um Thuairisciú chun an dul chun cinn agus an ghnÁomhaÁocht a thomhas faoi na ceannteidil Sóisialta, Geilleagracha agus Comhshaoil.  

Agus feabhas ag teacht ar ár bhfeidhmÁocht i gcoinne na bprÁomh-thagarmharcálacha leanfaimid ag cur feabhais ar an gcaighdeán atá againn chun tuairisciú a dhéanamh agus leanfaimid orainn ag leagan sÁos spriocanna dúshlánacha.

BuÁochas 

Thar ceann gach duine atá ag obair in Coillte ba mhaith liom buÁochas a ghlacadh lenár gcustaiméirÁ, conraitheoirÁ, soláthraithe agus comhpháirtithe gnó dá gcuid gnó agus tacaÁochta a bhÁ leanúnach. Bliain eile a bhÁ an-deacair ba ea 2011 do lÁon mó gnóthais agus is léir nach bhfuil 2012 nÁos fearr ach an oiread. Táimid tiomanta chun obair a dhéanamh i gcomhpháirtÁocht lenár gcustaiméirÁ agus lenár bpáirtithe leasmhara agus sinn ag déanamh bainistÁochta trÁ na deacrachtaÁ atá ann faoi láthair. 

Thar mo cheann féin agus thar ceann an Bhoird, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don spreagadh agus cúnamh a fuaireamar ónár scairshealbhóirÁ, an tAire TalmhaÁochta, Bia agus Mara, Mr Simon Coveney TD, agus an tAire Caiteachais PhoiblÁ agus Athchóirithe Mr Brendan Howlin TD agus na hoifigigh ina Ranna faoi seach le linn 2011. 

Ba mhaith liom féin buÁochas a ghlacadh le mo chomhghleacaithe Stiúrthóra dá gcuid oibre le linn na bliana agus go deimhin leo siúd uile a raibh de shásamh agam obair leo ar Bhord Choillte le linn na deich mbliana a chaith mé mar Chathaoirleach.

Ba mhaith liom, in éineacht leis na StiúrthóirÁ eile, buÁochas a ghlacadh leis na daoine atá ag obair ar fud an ghrúpa do na hiarrachtaÁ móra a rinne siad le 12 mhÁ anuas. Tréimhse dhúshlánach atá ann do gach gnóthas agus nÁ haon eisceacht é Coillte. Léirigh na fostaithe a dtiomantas agus a ndÁograis agus na cuspóirÁ dúshlánacha á mbaint amach acu agus guÁm gach rath orthu sa todhchaÁ. 

An TodhchaÁ 

Ar an 29 Meán Fómhair 2011, d'fhógair an tAire Airgeadais, an tAire Caiteachais PhoiblÁ agus Athchóirithe, agus an tAire Stáit don NewERA, bunú NewERA agus an Chiste InfheistÁochta PhoiblÁ faoi GhnÁomhaireacht BainistÁochta an Chisteáin Náisiúnta (NTMA). 

Feidhmeanna NewERA ba ea mar seo a leanas: rialachas corparáideach ó thaobh an ghealshealbhóra de na comhlachtaÁ stáit-tionscanta tráchtála BSL, Bord Gáis, Á‰irgrid, Bord na Móna agus Coillte, agus, áit ar iarr an Rialtas é, comhairle a chur agus más cuÁ, maoirseacht a dhéanamh ar aon athstruchtúrú nó diúscairt a dhéantar ar shócmhainnÁ comhlachtaÁ stáit-tionscanta tráchtála. 

Tá Bord agus bainistÁocht Choillte ag obair go dian le cúpla mÁ anuas lenár scairshealbhóirÁ agus leis an NewERA chun measúnú a dhéanamh ar na deiseanna a d'fhéadfadh a bheith ann chun an comhlacht nó sócmhainnÁ áirithe a dhÁol. Táimid ag súil go leanfaidh an obair seo ar aghaidh in le linn 2012. 

Cé go bhfuil breithniú á dhéanamh ar thodhchaÁ Choillte leanfaimid orainn ag déanamh dul chun cinn leis an ngnó agus an fócas agus tiomantas céanna againn is a bhÁ i gCoillte le blianta beaga anuas. 

D'éirÁomar spriocanna a bhaint amach de bharr straitéis chomhtháite a chur i bhfeidhm bunaithe ar luach a chur ar na foraoisÁ agus ar an talamh agus caidreamh domhain a fhorbairt leis na custaiméirÁ sa tÁr seo agus thar lear, feabhas a chur ar an éifeachtacht, sruth táirgÁ agus seirbhÁsÁ nuálacha a fhorbairt, agus ag an am céanna réimse seirbhÁsÁ sóisialta agus comhshaoil a chur ar fáil gan aon chostas a ghearradh ar an gcáinÁocóir. 

Tá lÁon mór dúshlán agus deiseanna éagsúla roimh Choillte agus creidim nach raibh an eagraÁocht riamh in áit nÁos fearr ná mar atá anois chun ionchur mór a dhéanamh. I ndiaidh 2012 tá an bhaint a bheidh ag Coillte sa saol mór nÁos soiléire anois ná mar a bhÁ sé riamh. Tá baint nÁos mó ag comhlachtaÁ foraoiseachta sa todhchaÁ leis na crainn a ndéanann siad bainistÁocht orthu agus na táirgÁ inbhuanaithe agus nuálacha a tháirgeann siad féin agus a gcustaiméirÁ. Beidh onnmhairÁ agus poist in Á‰irinn mar bhonn agus thaca ag an rath a bhÁonn againn sa réimse seo. Ach is áiteanna iad na foraoisÁ le carbón a stóráil, inar féidir le daoine taitneamh a bhaint as an dúlra agus éalú ón ngnáthlá ina mbÁonn strus, agus gnáthóga atá le cosaint do phlandaÁ agus ainmhithe neamhchoitianta agus i mbaol. Táimid i mbun é seo anois ar fud na hÁ‰ireann, thar ceann ár bpáirtithe leasmhara uile.  

Sa 10 mbliain agus mé i mo Chathaoirleach ar Choillte ba mhór dom ról a bheith agam leis an mbunathrú a rinne Coillte ó chomhlacht foraoiseachta traidisiúnta go heagraÁocht foraoiseachta agus táirgÁ foraoise chomhtháite, atá aitheanta go hidirnáisiúnta don bhainistÁocht nuálach agus inbhuanaithe ar na hacmhainnÁ nádúrtha. Is mian liom gach dea-mhéin agus rath don todhchaÁ a ghuÁ ar mhuintir Choillte. 

 

 

Brendan McKenna

Brendan McKenna
Cathaoirleach

Sroicheann onnmhairÁ SMD agus OSB €2.25bn 

I mÁ an Mheithimh 2011 d'fhógair Coillte gur bhain Medite Europe, prÁomhtháirgeoir SMD agus cuid de Rannán TáirgÁ Painéil de chuid Coillte, garsprioc shuntasach táirgeachta amach nuair a rinneadh 7 milliún m3 de phainéil sa mhonarcha i gCluain Meala ó bunaÁodh Á in 1983. 

Chomh maith leis sin, tá 4 mhilliún m3  de Chlár Sliseog Treoshuite (OSB), clár painéil struchtúrach a úsáidtear san fhoirgnÁocht, monaraithe in SmartPly Europe i bPort Láirge, atá mar chuid de tháirgÁ Painéil Choillte freisin, ó bunaÁodh é in 1996.

Is é atá i gceist leis seo ná 11 milliún m3 de tháirgÁ painéil adhmaid a táirgeadh in Á‰irinn as adhmad na hÁ‰ireann agus luach measta de €2.5 billiún air. Agus 90% de na táirgÁ seo á n-onnmhairiú, rinneadh luach €2.25 billiún de tháirgÁ painéil adhmaid a onnmhairiú thar tréimhse saoil na monarchana seo chuig margaÁ ar fud an domhain. 

Is rud ar leith é TáirgÁ Painéil Choillte san Eoraip toisc go bhfuilimid mar chuid de chomhlacht ar leis na foraoisÁ agus dá bhrÁ sin na hamhábhair — snáithÁn adhmaid — a úsáidimid chun ár gcláir painéil a dhéanamh. CiallaÁonn sé seo gur féidir linn an soláthar a ghealladh dár gcustaiméirÁ ar bhealach nach féidir le táirgeoirÁ eile a dhéanamh. De réir mar a thagann feabhas ar na táirgÁ breisluacha seo, tá slándáil an tsnáithÁn ag éirÁ nÁos tábhachtaÁ dár gcustaiméirÁ agus tarraingÁonn sé seo aird ar láidreacht straitéis Ghrúpa Choillte mar chomhlacht táirgÁ foraoise comhtháite.

 

AithnÁtear Á‰ire mar cheann amháin de na chéad 6 is fearr don bhithéagsúlacht

Fuair tionscadal athshlánúcháin coillearnacha dhúchasacha Choillte gradam in 2011 ó Bhallstáit an Aontais Eorpaigh de dheasca a bheith i measc na chéad 6 "de na Cinn is Fearr" de na tionscadail Dúlra LIFE a ndearnadh measúnú orthu. Rinne Ard-Stiúrthóireacht an Choimsiúin Eorpaigh um Chomhshaol an bronnadh ar Choillte le linn na Seachtaine Glaise 2011 sa Bhruiséil. 

D'éirigh le Coillte maoiniú a fháil do Thionscadail LIFE den AE in Á‰irinn, agus dá bhrÁ sin is é Coillte an ceannaire i gcaomhnú an dúlra agus athchóiriú gnáthóg in Á‰irinn. 

Is é seo an leibhéal i s airde d'aitheantas idirnáisiúnta ar féidir le tionscadal Dúlra LIFE a bhaint amach laistigh den chreat den Chlár LIFE é féin agus léirÁonn sé seo an meas atá ar thionscadail LIFE de chuid Choillte go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. 

Idir 2006 agus 2009, i gceann amháin de na tionscadail is mó den chineál seo a bhÁ sa tÁr seo, rinneadh nÁos mó ná 550 heicteár de ghnáthóg coillearnaÁ dhúchasach neamhchoitianta a athshlánú trÁ speicis andúchasacha a bhaint agus coinnÁollacha a chruthú chun ligean do chrainn dhúchasacha a athghiniúint go nádúrtha agus isteach sa todhchaÁ.  

Tharla an t-athshlánú coillearnaÁ ag 9 gcinn de shuÁomhanna foraoise Choillte ar fud na tÁre. 

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir leis an tionscadal tabhair cuairt ar: www.woodlandrestoration.ie