Bord na StiúrthóirÁ

Brendan McKenna - Cathaoirleach

BhÁ Brendan athcheaptha ag an Aire TalmhaÁochta, Bia le linn 2007, don dara tréimhse 5 bliana. Roimhe seo bhÁ sé mar PhrÁomhfheidhmeannach d'Oibriúcháin DéantúsaÁochta Abbott Ireland Manufacturing agus is iar-Uachtarán de Chumainn Tráchtála na hÁ‰ireann é. Tá sé ina chathaoirleach ar an gCoiste Luach Saothair.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2011: 10 as 11

David Gunning - PrÁomhfheidhmeannach

Tá David mar PhrÁomhfheidhmeannach Choillte ó mhÁ Iúil 2006. Thosaigh sé a ghairm bheatha le Hewlett Packard in 1987 agus d'imigh sé ag obair le Tellabs Inc in 1988. Ina dhiaidh sin chaith sé ceithre bliana le Integral Access, Inc. Tháinig David ar ais go hÁ‰irinn in 2003 agus thosaigh sé ag obair le ComReg, An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide, áit a raibh sé mar bhall den fhoireann feidhmiúcháin shinsearach.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2011: 6 as 6 (Stiúrthóir ó Eanáir go Meitheamh 2011)

Breffni Byrne

Athcheapadh Breffni ar an mBord le linn 2007, tar éis a chéad tréimhse 5 bliana. Tá sé mar Chathaoirleach ar NCB Stockbrokers agus Aviva Insurance Europe SE agus mar stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin de Tedcastle Holdings Limited, Cpl Resources plc agus Hikma plc. Is cuntasóir cairte é agus bhÁ sé ina ChomhpháirtÁ Sinsearach le Arthur Andersen in Á‰irinn. Tá sé mar chathaoirleach ar an gCoiste Iniúchta agus Riosca agus tá sé mar bhall den Choiste Luach Saothair.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2011: 11 as 11

Denis Byrne

Ceapadh Denis ar Bhord Choillte in 2010. BhÁ Denis mar Ard-RúnaÁ Cúnta sa Roinn TalmhaÁochta, Iascaigh agus Bia agus an freagracht aige ar an bhForaoiseacht go dtÁ gur imigh sé ar scor i mÁ na Nollag 2009. Tá sé mar bhall den Choiste Iniúchta agus Riosca.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2011: 11 as 11

Alma Kelly

Ceapadh Alma ar an mBord in 2008. Is dlÁodóir comhlach Á in Arthur Cox, Baile Átha Cliath, mar speisialtóir i ndlÁ tionscadal, soláthair agus fuinnimh. Tá céim sa DlÁ agus Staidéar Eorpach ó Ollscoil Luimnigh agus Máistreacht sa DlÁ ó Choláiste na TrÁonóide aici. Ceapadh mar dhlÁodóir Á in Á‰irinn in 2003 agus tá sÁ mar chomhalta de  Chumann an DlÁ Thógála (RÁocht Aontaithe). Tá Alma mar bhall den Choiste Iniúchta agus Riosca.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sÁ orthu 2011: 10 as 11

Oliver McCabe

Ceapadh Oliver ar Bhord Choillte in mÁ Dheireadh Fómhair 2011 mar ionadaÁ na bhfostaithe. Thosaigh Oliver ag obair le Coillte i mÁ an Mhárta 1985 agus d'oibrigh sé i saothrú foraoiseachta ar feadh deich mbliana. Ceapadh é mar Mhaor Ceantair i mÁ Iúil 1995. BhÁ sé ar Choiste Náisiúnta CSTGT mar ionadaÁ na bhfostaithe agus bhÁ sé ar Choiste CSTGT freisin mar ionadaÁ na Maor Ceantair san Iarthuaisceart.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2011: 2 as 3 

Frank Toal

Ceapadh Frank ar an mBord in 2003. Roimhe sin bhÁ sé ag feidhmiú mar PhrÁomhfheidhmeannach ar an bhFochomhlacht General Electric ECCO, comhlacht déantúsaÁochta leictreonaice bunaithe i nDún Dealgan, Co. Lú. Is iar-Uachtarán é de Chumainn Tráchtála na hÁ‰ireann agus is comhairleoir gnó é anois. Is comhalta den Choiste Iniúchta agus Riosca é.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2011: 11 as 11

Seamus Murray

Ceapadh Seamus Murray ar an mBord in 2009. Is feirmeoir é agus bhÁ sé mar bhall de Chomhairle Contae na MÁ ó 1992 go dtÁ 2009 nuair a bhÁ sé mar Chathaoirleach ar Chomhairle Contae na MÁ le linn na tréimhse sin agus mar bhall de Choiste Gairmoideachais na MÁ. BhÁ sé mar bhall freisin de Thoscaireacht na hÁ‰ireann de Choiste na Réigiún (CnR) den Aontas Eorpach ó bunaÁodh é in 1994 chomh maith le bheith mar Chathaoirleach agus ball de Thionóil Réigiúnacha an Lár-Oirthir agus an Deiscirt agus an Oirthir ag tréimhsÁ éagsúla.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2011: 11 as 11

Yvonne Scannell

Is Ollamh Á Yvonne Scannell sa Scoil DlÁ, Coláiste na TrÁonóide, Baile Átha Cliath agus is é an réimse spéise atá aici ná DlÁ agus PolasaÁ Comhshaoil na hÁ‰ireann agus na hEorpa. BhÁ sÁ ina comhalta de Bhord Comhairleach na GnÁomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil idir 1994-1997 agus bhÁ sÁ ar dhuine de bhunaitheoirÁ agus an chéad Chathaoirleach ar Chumann DlÁ Comhshaoil na hÁ‰ireann. Tá sÁ mar chomhairleoir don Ghrúpa DlÁ Comhshaoil in Arthur Cox ó 1990 i leith. Tá sÁ mar stiúrthóir ar Tara Mines Ltd. Tá sÁ mar bhall den Choiste Luach Saothair.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sÁ orthu 2011: 9 as 11


Speanais na StiúrthóirÁ:
Na speansais chomhiomlána a Áocadh leis na StiúrthóirÁ in 2011 ba ea €12,427 (2010: €16,192). Baineann siad seo go prÁomha le speansais taistil.

 

An ribín á ghearradh ag an Aire Varadker chun an chonair a lainseáil go hoifigiúil.

 

OsclaÁtear an chéad chonair rothar sléibhe go hoifigiúil i Sléibhte Bhaile Átha Cliath

D'oscail an tAire Leo Varadker, TD, An tAire Iompair, Turasóireachta & Spóirt, Conair Rothar Sléibhe nua go hoifigiúil i bhForaois Thigh an Chnoic gar d'Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath i mÁ na Bealtaine 2011. 

Is é atá sa tionscadal suaitheanta seo de ChomhpháirtÁocht Shléibhte Bhaile Átha Cliath (DMP) ná an chéad chonair rothar sléibhe saintógtha i Sléibhte Bhaile Átha Cliath

Dhear Foireann Áineasa Choillte na conairÁ ar son ChomhpháirtÁocht Shléibhte Bhaile Átha Cliath. Is dul chun cinn spreagúil agus tábhachtach iad na conairÁ nua seo don infreastruchtúr áineasa lasmuigh atá faoi bhainistÁocht an DMP agus beidh siad mar acmhainn iontach do shaoránaigh Bhaile Átha Cliath chomh maith leis na turasóirÁ. 

Is acmhainn ollmhór iad na foraoisÁ agus na tailte poiblÁ do mhuintir na hÁ‰ireann trÁ bhuntáistÁ sláinte agus saol taitneamhach a chur ar fáil chomh maith le tacú le poist áitiúla trÁd an turasóireacht. Meastar go ndéanann cuairteanna chuig suÁomhanna foraoise ar nós Tigh an Chnoic, i Sléibhte Bhaile Átha Cliath, nÁos mó ná €270 milliún a sholáthar d'earnáil na turasóireachta go náisiúnta gach bliain. D'oibrigh an DMP go dian le blianta beaga anuas ag forbairt conairÁ nua ar nós Bealach Shléibhte Bhaile Átha Cliath agus anois an chonair rothar sléibhe nua seo, a dhéanann Sléibhte Bhaile Átha Cliath mar áit den scoth le cuairt a thabhairt uirthi.    

Is é seo an chonair is deireanaÁ atá curtha le lÁonra na gconairÁ rothar sléibhe a thóg Coillte agus atá faoina bhainistÁocht ar fud na tÁre. 

Le hahaidh tuilleadh eolais tabhair cuairt ar: www.coillteoutdoors.ie