Athbhreithniú an PhrÁomhfheidhmeannaigh

In 2011 d'éirigh le Coillte bunathrú chun feabhais a dhéanamh go dtÁ gnóthas beoga bunaithe ar onnmhairÁ ag dÁriú ar bhainistÁocht nuálach agus inbhuanaithe d'acmhainnÁ nádúrtha.

BhÁ an bunathrú leanúnach seo mar phrÁomhfhócas na foirne bainistÁochta le cúig bliana anuas. Le linn na tréimhse seo d'éirigh linn straitéis a chur i bhfeidhm agus leis seo cuireadh luach lenár bhforaois agus sócmhainnÁ talún.

ComhpháirtÁocht á déanamh le CustaiméirÁ

An dúshlán gnó is mó atá roimh Choillte agus ár gcustaiméirÁ muilinn shábhadóireachta Á‰ireannacha go háirithe le blianta beaga anuas ná an teip san earnáil thógála, a bhÁ mar an chuid lárnach dár ngnó go stairiúil. Leis an titim ollmhór seo i lÁon na dtithe agus na n-árasán a tógadh gach bliain ó 90,000 in 2006 go dtÁ nÁos lú ná 10,000 inniu bhÁ laghdú mór san éileamh do tháirgÁ adhmaid in Á‰irinn. Mar thoradh air seo bhÁ ar an ngnó athdhÁriú ar na margaÁ onnmhairÁochta chun táirgÁ agus seirbhÁsÁ nua, nuálach agus breisluacha a chruthú sa ghnó ar fad.

Inár ngnó foraoiseachta mar thoradh ar an gcomhpháirtÁocht atá againn lenár gcustaiméirÁ muilinn sábhadóireachta táimid tar éis bogadh ón suÁomh ina rabhamar cúig bliana ó shin áit a raibh nÁos lú ná 10% d'aschur ó na muilte sábhadóireachta á onnmhairiú, go dtÁ an suÁomh ina bhfuilimid inniu áit a ndéantar nÁos mó ná 60% a onnmhairiú go prÁomha go dtÁ an RÁocht Aontaithe agus go dtÁ áiteanna eile san Eoraip freisin chomh fada i gcéin leis an Tuirc.

BhÁ ár ngnó táirgÁ painéil, a dhéanann clár sliseog treoshuite (OSB) SmartPly agus clár snáithÁneach meándlúis (SMD) Medite, i gcónaÁ bunaithe ar an onnmhairÁocht agus bhÁ tuairim is 90% dár ndÁolacháin in 2011 sna margaÁ onnmhaire. Baineadh úsáid as ár dtáirgÁ i ngach rud idir bhotháin don ghairdÁn agus thionscadail foirgnÁochta Áocónacha in Dubai, Qatar agus Singapore.

Sa réimse fuinnimh in-athnuaite d'oibrÁomar le nÁos mó ná 50 fiontar prÁobháideacha agus den Stát chun tionscadail feirme gaoithe a fhorbairt áit ina rabhamar in ann talamh rÁthábhachtach a chur ar fáil chun tuirbÁnÁ gaoithe a lonnú ann, rochtain a chur ar fáil chun tionscadail a dhéanamh agus cead slÁ a chur ar fáil le leictreachas a onnmhairiú ó na suÁomhanna seo. Rinneamar dul chun cinn suntasach freisin chun deiseanna a aithint in úsáid na bithmhaise don fhuinneamh, go prÁomha san earnáil téimh tionsclaÁoch, ag cur foinsÁ fuinnimh in-athnuaite ar fáil in ionad breoslaÁ iontaise traidisiúnta.

BhÁ Coillte mar phrÁomhchomhpháirtÁ nuair a cuireadh tús leis an Scéim Náisiúnta Leathanbhanda a chur i bhfeidhm a bhÁ deartha chun feabhas a chur ar an bhfáil atá ar leathanbhanda amuigh faoi tuath. Chuireamar 107 as 400 de na suÁomhanna ar fáil. Tá rÁthábhacht le lÁonra na suÁomhanna crainn atá ag Coillte le feabhas a chur ar an gcumhdach fón póca agus leathanbhanda atá sna ceantair tuaithe agus táimid ag obair go dlúth leis na soláthraithe seirbhÁsÁ teileachumarsáide uile chun cuidiú leo feabhas a chur ar an tseirbhÁs a thugann siad dá gcustaiméirÁ.

Gnóthas Forásach

Tá seasamh ar leith ag Coillte mar úinéir de 7% de thalamh náisiúnta na hÁ‰ireann. Chomh maith le buntáistÁ tráchtála agus geilleagracha a chur ar fáil dár bpáirtithe leasmhara ó thaobh brabús, dÁbhinnÁ, fostaÁochta agus tuilleamh onnmhairÁochta cuirimid réimse leathan earraÁ agus seirbhÁsÁ poiblÁ ar fáil freisin.

In 2011 bhain Coillte garsprioc shuntasach amach sa bhainistÁocht foraoisÁ. Fuair ár bhforaoisÁ teastas ón gComhairle um Maoirseacht ForaoisÁ (FSC®) don chéad uair mar 'á mbainistiú go freagrach' in 2001 agus dá bhrÁ sin in 2011 bhÁ deich mbliana curtha i gcrÁch leis an dearbhú neamhspleách go ndearnadh ár bhforaoisÁ a bhainistiú go freagrach i gcomhréir le critéir chomhshaoil, shóisialta agus gheilleagracha atá an-dian. Tá ról ceannaireachta againn freisin agus sinn ag cur beartas le chéile ag an leibhéal náisiúnta. Tá ról lárnach ag ár bhforaoisÁ agus sócmhainnÁ talún agus sinn ag iarraidh cuspóirÁ sna beartais náisiúnta a bhaint amach idir fhuinneamh in-athnuaite, thurasóireacht, chruthú post agus táimid ag obair leis na Ranna Rialtais agus gnÁomhaireachtaÁ cuÁ chun na cuspóirÁ sin a bhaint amach.

EagraÁocht Bheoga agus IomaÁoch

Tá dul chun cinn mór déanta againn agus feabhsuithe curtha i bhfeidhm againn i bhfeidhmÁocht ár ngnó fhoraoiseachta dhúchasaigh agus táimid ag dÁriú ar dheiseanna gnó nua agus ag déanamh bunathruithe ar an mbealach ina reáchtálaimid ár ngnó. BhÁ an nuálaÁocht lárnach don bhunathrú seo. Leagamar amach agus bhaineamar amach spriocanna d'ioncaim ó tháirgÁ agus seirbhÁsÁ nua agus d'aithnÁomar na hathruithe a bhÁ le déanamh lenár samhlacha gnó a bhfuil tionchar acu ar an bhfeabhas a dhéantar ar na corrlaigh ar fud an ghnó. AithnÁmid go bhfuil rÁthábhacht le cur lenár gcumas nuálaÁochta le go bhfásfaidh an gnó agus tá straitéis á cur i bhfeidhm againn chun an cumas seo a fhorbairt.

D'éirigh linn freisin i ngnéithe eile den fheabhsúchán feidhmÁochta lena n-áirÁtear comhaireamh cloigeann agus laghduithe costais eile agus córas bainistÁochta feidhmÁochta láidir a chur i bhfeidhm agus feabhas a chur ar rannpháirtÁocht na bhfostaithe, infheistiú a dhéanamh san fhoghlaim agus san fhorbairt agus feabhas a chur ar an bhfeidhmÁocht shláinte agus shábháilteachta.

Gnó Tráchtála Brabúsach

Go bunúsach déantar an rath a bheidh ar ghnó a thomhas de réir na na bunlÁne. I gcomparáid le Coillte, a fheidhmÁonn go trádálach mar fhiontar Stáit neamhspleách, faigheann an chuid is mó d'eagraÁochtaÁ foraoise Stáit ar fud na hEorpa tacaÁocht airgeadais ón gcáinÁocóir chun earraÁ agus seirbhÁsÁ poiblÁ a chur ar fáil.

In 2011 bhaineamar brabús de €19.9m amach tar éis mÁreanna eisceachtúla agus d'Áocamar dÁbhinn de €10m. Tar éis dhá bhliana deacra in 2008-9 nuair a theip ar earnáil thógála na hÁ‰ireann d'éirigh linn ár ngnó a dhéanamh nÁos cobhsaÁ le linn 2010 agus 2011. Táimid dóchasach go mbeimid in ann brabúis inbhuanaithe a bhaint amach bunaithe ar bhonn costais nÁos Ásle agus sruthanna ioncaim nua. Is dúshlán leanúnach é brabúis a mhéadú agus airgead a ghiniúint le hathinfheistiú a dhéanamh chun dÁbhinnÁ a Áoc, de bharr nochta ár ngnóthas éagsúla agus ár gcustaiméirÁ do choinnÁollacha trádála dúshlánacha.

Ionchas

Faoi láthair is ionchas an-dúshlánach atá ann do Choillte go fóill ós rud é go mbaineann úsáid táirgÁ adhmaid go mór leis an OTI. Toisc go gceaptar go mbeidh fás Áseal ann in 2012-13 ciallaÁonn sé seo nach dócha go mbeidh meadú san éileamh don todhchaÁ, go gearrthéarmach ar a laghad.

Go meántéarmach creidimid go bhfuil ionchas maith ann do Choillte de bharr cúiseanna éagsúla. Ar dtús, táimid ag brath go mbeidh ardú san éileamh ón Eoraip d'adhmad mar chuid den chlaonadh atá nÁos forleithne, i dtreo modhanna tógála atá nÁos éifeachtaÁ ó thaobh fuinnimh agus a dhÁrÁonn ar ábhair inbhuanaithe. Beidh comhpháirteanna adhmaid, lena n-áirÁtear adhmad sábhadóireachta agus painéil adhmaid mar chroÁlár na modhanna tógála nua seo agus tá Á‰ire i suÁomh maith chun na comhpháiriteanna a chur ar fáil, go háirithe do mhargadh na RÁochta Aontaithe.

An dara rud, tá tráchtairÁ sa tionscal ag réamh-mheas go mbeidh ardú suntasach san éileamh don adhmad le húsáid i bhfeidhmeanna leictreachais in-athnuaite agus i bhfeidhmeanna téimh in-athnuaite le bheith in ann in ionad na mbreoslaÁ iontaise agus na n-ionad núicléach.

An trÁú rud, tá Coillte i suÁomh maith chun tairbhe a bhaint as deiseanna in earnálacha eile in Á‰irinn. LéirÁomar cheana féin go bhféadfaimis úsáid a bhaint as deiseanna margaÁochta i margaÁ ar nós fuinneamh gaoithe agus infreastruchtúr teileachumarsáide agus táimid dóchasach go mbeimid in ann luach ár sócmhainnÁ a mhéadú agus feabhas a chur ar an mbrabúsacht trÁ úsáid a bhaint as ár dtailte dóibh seo agus chun crÁocha eile.

Leis na deiseanna gnó nua seo in éineacht leis an éileamh méadaithe d'earraÁ agus seirbhÁsÁ poiblÁ eile measaimid nach raibh Coillte riamh chomh tábhachtach is atá anois agus táimid an-dóchasach faoin todhchaÁ. In 2012 tá sé beartaithe againn straitéis nua a fhorbairt don Ghrúpa a chlúdóidh an tréimhse 2013-2017 ina leagfaimid amach an chaoi ina gcreidimid gur féidir le Coillte an chéad chéim eile a bhaint amach den aistear bunathraithe chun feabhais mar bhanisteoir nuálach agus inbhuanaithe ar acmhainnÁ nádúrtha.

Ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh agus buÁochas a ghabháil le Brendan McKenna a mbeidh a thréimhse mar Chathaoirleach ag crÁochnú i mÁ Dheireadh Fómhair 2012, don ionchur suntasach a rinne sé san fhorbairt a rinne Coillte le 10 mbliana anuas. Thar ceann gach duine in Coillte ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don dÁograis, spreagadh agus treoir a léirigh sé, a bhÁ an-tábhachtach agus Coillte i mbun athruithe le deich mbliana anuas.

Ionchas

Tá deacrachtaÁ fós i dtimpeallacht eacnamaÁoch phrÁomh-mhargaÁ Choillte d’Á‰irinn, den RÁocht Aontaithe agus den AE agus tá leibhéil Ásle de rátaÁ fáis OTI réamh-mheasta do 2011.

Laghdaigh praghsanna lomáin cheana féin sa chéad ráithe in 2011. Chomh maith leis sin, d’fheidhmigh na praghsanna OSB go láidir in 2010 agus cé go bhfuil an t-éileamh bunúsach láidir go fóill, táthar ag ceapadh go dtiocfaidh meath air seo in 2011. Tá éileamh an MDF lag agus nÁl aon téarnamh praghas suntasach réamh-mheasta do 2011.   

Tá dúshlán na margaÁ luaineacha agus na rátaÁ malairte éiginnte romhainn. Beimid ag obair go dlúth lenár gcustaiméirÁ lena chinnitú go bhfuil a gcuid riachtanas á gcomhlÁonadh againn, leanfaimid ag tabhairt táirgÁ nua isteach agus Ásleoimid ár gcostais arÁs in 2011.

David Gunning
PrÁomhfheidhmeannach

David Gunning agus Kevin McCloud ag an ócáid FSC10 in Staid Aviva, Baile Átha Cliath

 

Ceiliúrann Coillte 10 mbliana den teastas FSC® i mbainistiú foraoisÁ

Garsprioc ollmhór a bhÁ ann in 2011 do Choillte — 10 mbliana de theastasú na Comhairle um Maoirseacht ForaoisÁ (FSC®). BhÁ ócáid againn ag Staid Aviva i mBaile Átha Cliath agus bhÁ Kevin McCloud, scrÁbhneoir, dearthóir agus láithreoir teilifÁse atá aitheanta ó Grand Designs ar Channel 4, i láthair chun an t-éacht seo a cheiliúradh.

Is faomhadh neamhspleách é an teastasú FSC® den bhainistÁocht a dhéanaimid ar ár bhforaoisÁ agus ba chúis mhór é do Choillte agus dár gcustaiméirÁ go rabhthas in ann onnmhairÁ adhmaid agus táirgÁ painéil adhmaid a mhéadú. Ag an ócáid, aithnÁodh freisin an ról atá ag custaiméirÁ, conraitheoirÁ agus páirtithe leasmhara uile de Choillte chun an teastas seo a choinneáil agus bhÁ tuairim is 200 duine i láthair.

Leis an teastas FSC® faigheann ár gcustaiméirÁ agus páirtithe leasmhara an dearbhú go bhfuilimid ag comhlÁonadh na gcritéar dian comhshaoil, sóisialta agus geilleagracha agus sinn ag bainistiú ár bhforaoisÁ.

Baineann an teastas foraoise le gach réimse den bhainistÁocht foraoise — táirgeadh adhmaid, caomhnú an dúlra, comhairliúcháin páirtithe leasmhara, bainistÁocht áineasa, cosaint chomhshaoil agus caidreamh pobail.

Tá teastas FSC® ag ár dtáirgÁ painéil adhmaid a dhéantar i gCluain Meala agus i gCalafort Phort Láirge — Clár SMD Medite agus SmartPly OSB -, agus leis sin is féidir linn ár n-onnmhairÁ chuig na margaÁ sa RÁocht Aontaithe agus san Eoraip a mhéadú.

Is léiriú é an teastas atá aitheanta go hidirnáisiúnta ar nós an FSC® a bhaint amach agus a choinneáil le 10 mbliana anuas don tiomantas atá againn don bhainistÁocht nuálach agus inbhuanaithe ar acmhainnÁ nádúrtha.