Foraois Choillte

Déanann Foraois Choillte bainistÁocht ar gach gné de ghnó foraoiseachta an Ghrúpa lena n-áirÁtear bunú, cosaint agus bainistÁocht na bhforaoisÁ. Chomh maith leis sin cuirimid réimse leathan táirgÁ agus seirbhÁsÁ ar fáil ar nós saothrú adhmaid, dÁolacháin agus margaÁocht, bainistÁocht áineasa agus seirbhÁsÁ bainistÁochta comhshaoil dár gcustaiméirÁ agus páirtithe leasmhara.

Chonacthas dul chun cinn den scoth in 2011 i bhForaois Choillte. PrÁomhaidhm inár straitéis ná Foraois Choillte a athrú isteach i ngnó atá éifeachtach ó thaobh costais, a dhéanann dul chun cinn, atá oiriúnach don fheidhm agus atá in ann freastal nÁos fearr a dhéanamh ar na custaiméirÁ. Agus tacaÁocht agus dÁograis na ndaoine atá ag obair ar fud an Ghrúpa tá athruithe móra feicthe againn atá tar éis na fothaÁ a leagan sÁos don athstruchtúrú seo.

Táimid bródúil as an teastas a fháil ón gComhairle um Maoirseacht ForaoisÁ (FSC®) a léirÁonn go bhfuilimid freagrach agus sinn ag déanamh bainistÁochta ar ár bhforaoisÁ, agus béim chothrom á leagan againn ar a n-ionchur geilleagrach, sóisialta agus comhshaoil.

FeidhmÁocht Gheilleagrach

Tá feidhmÁocht airgeadais láidir ag an rannán bunaithe ar phraghsanna lomáin maithe, éileamh atá méadaithe ónár gcustaiméirÁ muilinn phainéil agus fócas ar rialú costais thar gach gné dár ngnó.

Ar an iomlán dÁolacháin lomán cruinne ba ea 2.35 milliún m3, suas faoi 4% or 2010, agus bhÁ méid na lomán sábhadóireachta a soláthraÁodh dár gcustaiméirÁ suas 66,000 m3 nó 5%.

Lean muilte sábhadóireachta ag déanamh infheistÁochta chun a gcumais breisluacha a uasghrádú leis na deiseanna i margadh na RÁochta Aontaithe atá ag méadú a chomhlÁonadh agus rinneadh easpórtáil láidir chuig an RÁocht Aontaithe agus chuig tÁortha eile san Eoraip, cé go raibh an t-éileamh intÁre lag go fóill.

Mhéadaigh an t-adhmad a dhÁolamar leis an margadh talmhaÁochta agus leapachais capall atá ag teacht chun cinn faoi 40% le linn 2011 agus táimid anois ag cur ábhair ar fáil do roinnt de na prÁomhghnólachtaÁ onnmhairÁochta san earnáil seo.

BhÁ TáirgÁ Painéil Choillte fós mar phrÁomh-mhargadh in 2011 d’adhmad Choillte agus don adhmad san earnáil phrÁobháideach. PrÁomhghné de straitéis an Ghrúpa a dhéanann idirdhealú idir Coillte agus an lucht iomaÁochta atá aige ar fud na hEorpa is ea an bealach ina bhfuilmid in ann soláthar an tsnáithÁn adhmaid a chinntiú chuig na muilte clár SMD agus OSB.

In 2011 rinneamar infheistiú de €34.5m sa phlandáil, tuairim is 14m de chrainn ar 5,641 heicteár, ag déanamh athnuachana agus athfhoraoisithe ar an eastát atá againn agus ag tógáil agus ag uasghrádú 375km de bhóithre foraoise.

FeidhmÁocht Chomhshaoil

Déanann Coillte bainistiú ar tuairim is 20% dá eastát go prÁomha chun feabhas a chur ar an mbithéagsúlacht. CiallaÁonn sé seo gurb é an phrÁomhaidhm sna réimsÁ seo ná a luach bithéagsúlachta a choinneáil nó a fheabhsú trÁ theicnÁcÁ bainistÁochta éagsúla.

I mÁ Eanáir 2011, thosaÁomar ag obair ar an dara tionscadal um athchóiriú portaigh ardaithe, inar dÁrÁodh ar 636 heicteár agus gnáthóg phortaigh ardaithe ar eastát Choillte. Déanann Coillte bainistÁocht ar an tionscadal seo, agus tá tacaÁocht mhaoinithe ag teacht ó chlár Dúlra LIFE den AE agus ón tSeirbhÁs Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra.

Bhaineamar aitheantas amach freisin do na caighdeáin arda atá againn i gcaomhnú an dúlra nuair a d'aithin an AE ár dTionscadal Athshlánúcháin Coillearnacha TosaÁochta, atá páirtmhaoinithe ag Clár LIFE den AE, mar cheann amháin de na 6 thionscadal is fearr san Eoraip in 2011.

FeidhmÁocht Shóisialta

Chuireamar lenár lÁonra de chonairÁ rothar sléibhe nuair a osclaÁodh an chéad chonair i Sléibhte Bhaile Átha Cliath ag Tigh an Chnoic, ag comhlÁonadh an ghealltanais a thugamar chun feabhas a chur ar an gcaoi ina mbaineann daoine taitneamh as an dúlra.

Rinne Foireann Áineasa Choillte dul chun cinn mór freisin ar lÁon comhpháirtÁochtaÁ in 2011. Ina measc bhÁ an ChomhpháirtÁocht BainistÁochta Bhealach Chill Mhantáin a thug faoi dhá thionscadal athchóirithe ar thailte Choillte. D'éirigh le Coillte agus Comhairle Contae an Chabháin acmhainnÁ a fháil faoin Maoiniú Interreg chun tús a chur le forbairt shuntasach i bhForaois Bhoirne i gContae an Chabháin mar áis gheata don Gheo-Pháirc Idirnáisiúnta sa Chabhán/ Fear Manach. Rinne Coillte agus an tSeirbhÁs Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra staidéar féidearthachta ar limistéar dúlra fiáin sa Sliabhraon Néifinn Bheag in Iarthuaisceart Mhaigh Eo. Rinne an Chomhairle Spóirt (ISC) agus Coillte athnuachan freisin ar an gClár ConairÁ Áineasa do BhainisteoirÁ a bhÁ an-rathúil ar feadh tréimhse trÁ bliana eile. Tá sé seo ag feidhmiú ó 2008 ag cur tacaÁochta teicniúla ar fáil don ISC agus is acmhainn luachmhar Á do Choillte.

Ionchas

Timpeallacht ghnó dhúshlánach a bheidh ann go fóill in 2012 d'Fhoraois Choillte leis an earnáil thógála mall in Á‰irinn agus an fhéidearthacht don luaineacht sna rátaÁ malairte.

Lean an margadh don adhmad de ghrád foirgnÁochta sa RÁocht Aontaithe ag feidhmiú go maith dár muilte sábhadóireachta in 2012, go prÁomha toisc go bhfuil an soláthar sa mhargadh sin laghdaithe ag an lucht iomaÁochta atá againn sna tÁortha Lochlannach. Ach, tá an t-éileamh ón earnáil chláir phainéil fós neamhchobhsaÁ agus is é is dóichÁ ná go leanfaidh sé mar sin i rith 2012 mar thoradh ar an bhfás geilleagrach lag ar fud na hEorpa.

Táimid ag súil go leanfaidh leibhéal gnÁomhaÁochta tógála tithe ag meath le linn 2012 in Á‰irinn agus nÁlimid in ionchas le feabhas a fheiceáil go dtÁ 2013 ar a luaithe.

In 2012 beith Foraois Choillte ag dÁriú ar chostais a laghdú agus a chlár bunathraithe a chur i gcrÁch chomh maith le struchtúr eagraÁochta nua a chur i bhfeidhm, ina bhfuil fócas nÁos láidre ar chustaiméirÁ agus ina gcuirtear buntáistÁ ar fáil dár bpáirtithe leasmhara uile faoi na cláir oibre gheilleagracha, shóisialta agus chomhshaoil.

Lainseálann an Taoiseach Lá Conairí Náisiúnta 2011

 

An Ceathrú bliain den Lá ConairÁ Náisiúnta, an ceann is mó ná riamh

Lainseáil an Taoiseach, Mr Enda Kenny, TD, Lá ConairÁ Náisiúnta 2011 a bhÁ ar siúl ar an Domhnach, 2 Deireadh Fómhair. Agus é seo an ceathrú bliain don ócáid, bhÁ sé nÁos mó ná mar a bhÁ sé riamh agus bhÁ imeachtaÁ ar siúl ar fud na tÁre, sa Tuaisceart agus sa Deisceart, lena n-áirÁtear conairÁ siúlóide, rothaÁochta, capall agus uisce.

I measc na n-imeachtaÁ bhÁ réimse imeachtaÁ spreagúla lasmuigh lena n-áirÁtear curachóireacht, cadhcáil, rothaÁocht sléibhe, obair um chaomhnú conairÁ, siúlóidÁ dúlra agus oidhreachta, marcaÁocht ar chapaill ar chonairÁ do chapaill, rianadóireacht agus rothaÁocht do theaghlaigh. BhÁ Siúlóid TaibhsÁ i gClub Thine Ifrinn i Sléibhte Bhaile Átha Cliath, imeacht céaslóireachta agus na daoine gléasta suas ar Abhann na Life, conair Chósta Inite ar Oileán Chléire i gCorcaigh agus Conair Rothar 'High Nelly' i nDarú, Co. Laoise.

Is ócáid uile-Á‰ireann é an Lá ConairÁ Náisiúnta a eagraÁonn Coillte i gcomhar leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus an Rialtais Áitiúil, Oifig na gConairÁ Náisiúnta den Chomhairle Spóirt agus Fáilte Ireland in éineacht leis an LÁonra Rochtana agus GnÁomhaÁochtaÁ na Tuaithe i dTuaisceart Á‰ireann agus tá sé dÁrithe ar eolas a mhéadú maidir leis na deiseanna iontacha áineasa atá amuigh faoin tuath in Á‰irinn agus chun daoine a spreagadh le dul ar chonair ina gceantar áitiúil.

Tá infheistÁochtaÁ móra déanta ag Coillte sna háiseanna áineasa ar ár dtailte le roinnt mhaith blianta in éineacht lenár gcomhpháirtithe agus chomh maith leis na himeachtaÁ atá ar siúl ar an Lá ConairÁ Náisiúnta tá na conairÁ oscailte do mhuintir na hÁ‰ireann ar feadh na bliana.

Le haghaidh tuilleadh eolais tabhairt cuairt ar: www.nationaltrailsday.ie