TáirgÁ Painéil Choillte

Is déantóir nuálach é TáirgÁ Painéil Choillte de tháirgÁ painéil adhmaid agus imreoir suntasach in earnáil táirgÁ painéil na hEorpa. Baineann ár mbrandaÁ, Clar SMD Medite a dhéantar i gCluain Meala agus OSB SmartPly a dhéantar i gCalafort Phort Láirge, tairbhe as a bheith mar chuid den Ghrúpa comhtháite de chuid Choillte toisc go bhfuil slándáil snáithÁnÁ ag éirÁ i bhfad nÁos tábhachtaÁ mar bhuntáiste iomaÁoch. Tá foirne dÁolachán agus margaÁochta ag an Rannán sa RÁocht Aontaithe, in Á‰irinn agus san ÁsiltÁr.

D'fheidhmigh TáirgÁ Painéil Choillte go maith ó thaobh cúrsaÁ airgeadais de in 2011. Mhéadaigh an láimhdeachas faoi beagnach 6% go €154m, agus tháinig nÁos mó ná 90% de ó dhÁolacháin onnmhaire. Tá an RÁocht Aontaithe fós mar an margadh is mó atá againn ina bhfuil beagnach 59% de láimhdeachas i gceist. Cé go bhfuil coinnÁollacha dúshlánacha margaidh i gceist, mhéadaigh an láimhdeachas sa mhargadh seo faoi 1.5% in 2011 de dheasca bealaÁ dáileacháin den scoth, brandaÁ láidre agus toisc gur éirigh linn dÁolacháin sraithadhmad a dhÁláithriú i margaÁ áirithe. Mhéadaigh an láimhdeachas i margaÁ Eorpacha eile faoi 21% le linn 2011 a bhÁ láidir agus atá anois mar 31% dár n-ioncam dÁolachán ar an iomlán. Is spreagadh é an feabhas seo i gcúrsaÁ dÁolachán toisc gur oibrÁomar go dian le blianta beaga anuas chun bealaÁ nua a fhorbairt le margaÁocht a dhéanamh i lÁon tÁortha Eorpacha a rabhamar ag dÁriú orthu.

Tá an fás inár gcuid dÁolachán in 2011 bunaithe ar pholasaÁ láidir de theistiméireachtaÁ inbhuanaitheachta den scoth agus bealach sláintiúil nuálaÁochta. Tá teastas na Comhairle um Maoirseacht ForaoisÁ (FSC®) ag Medite agus SmartPly, a dhéanann iad a idirdhealú ó tháirgÁ éagsúla atá in iomaÁocht leo agus táirgÁ ionaid. Tá ról lárnach ag na táirgÁ adhmaid inbhuanaithe seo i dtreo todhchaÁ a bhunú a bheidh neodrach ó thaobh carbóin de.

Cuid lárnach den chur chuige atá ag TáirgÁ Painéil Choillte is ea an tiomantas atá aige i dtreo na nuálaÁochta, ó thaobh an fhorbairt a dhéantar ar tháirgÁ nua agus an feabhas a dhéantar ar an bpróiseas. In 2011, chuireamar trÁ tháirge nua ar fáil trÁnár bpróiseas nuálaÁochta go dtÁ an chéim fhréamhshamhla — Medite Tricoya, SmartPly Ecobatten agus urlár OSB atá sleamhaindÁonach.

Leanaimid freisin ag déanamh infheistÁochta inár n-áiseanna chun an tairbhe is fearr a bhaint as éÁfeachtachtaÁ próiseas agus chun na costais a laghdú. In 2011, rinneamar uasghrádú suntasach ar an ionad cóireála eisiltigh atá againn in Medite — agus tá tairbhÁ suntasacha éifeachtachta agus comhshaoil á gcur ar fáil ann anois. ThosaÁomar freisin ar an gcéad chéim d'infheistÁocht shuntasach chun an úsáid a bhainimid as roisÁn a laghdú in Medite. Rinneamar an-dul chun cinn freisin le linn na bliana ar ár bplean chun infheistÁocht a dhéanamh in athnuachan ár n-ionaid SmartPly ar an mbonn de tsamhail ghnó bhreisluacha faoi réir fhaomhadh an scairshealbhóra. Ag eascairt as próiseas soláthair struchtúrtha, tá an soláthraÁ is rogha linn roghnaithe leis na prÁomhghnéithe a dhéanamh chun pacáiste teicneolaÁochta a chur ar fáil a bheidh mar thacaÁocht don tionscadal athnuachana.

Ba chúis áthais dúinn freisin aitheantas seachtrach a bhaint amach in 2011 inár gcuid iarrachtaÁ chun an gnó a bhunathrú — ainmnÁodh SmartPly sa Chatagóir OnnmhairÁochta de Ghradaim Ghnó Eorpacha HSBC mar cheann de na 10 n-ionadaÁ tÁre d'Á‰irinn. BhÁ tuairim is 600 comhlacht in Á‰irinn a chuir isteach ar na gradaim.

Leagamar béim láidir freisin ar an mbainistÁocht shláinte agus shábháilteachta sa Rannán le linn 2011, ag cur feabhais mhóir ar an ráta OSHA (tagarmharc sláinte agus sábháilteachta atá aitheanta go hidirnáisiúnta) in Medite agus SmartPly i gcomparáid le 2010.

Ionchas

Meastar gur timpeallacht dhúshlánach a bheidh i gceist sa timpeallacht gheilleagrach ina bhfuilimid ag feidhmiú agus meath ag teacht ar an bhfás san Eoraip agus sa RÁocht Aontaithe. Táthar in ionchas go dtiocfaidh meath ar fhás réadach an OTI san AE ó 1.5% in 2011 go beagnach nialas in 2012. Tá sé réamh-mheasta go mbeidh moilliú suntasach i bhfás OTI na Gearmáine a bhÁ mar cheann de na prÁomhinnill den téarnamh san éileamh a tharla in 2010 agus 2011, agus tá ionchas comhchosúil i gceist sa RÁocht Aontaithe.

Táimid fós an-dóchasach go meántéarmach don ghnó go háirithe le láidreacht ár mbrandaÁ agus an suÁomh ina bhfuilimid sna margaÁ agus an t-éileamh leanúnach atá ann don tógáil atá éifeachtach ó thaobh fuinnimh ar fud na hEorpa. Tá na táirgÁ painéil mar chuid lárnach den mhodh foirgnÁochta den tógáil lasmuigh den láthair agus is é seo an treo ina bhfuil an earnáil thógála ag bogadh nÁos mó agus nÁos mó d'fhonn réitigh tógála atá éifeachtach ó thaobh fuinnimh a chur ar fáil. Is sampla maith é na hathruithe atá beartaithe i gCuid L de na rialacháin foirgnÁochta sa RÁocht Aontaithe den chaoi ina bhfuil an treocht seo ag obair. Tá tomhaltóirÁ ag dÁriú nÁos mó freisin ar theistiméireachtaÁ inbhuanaitheachta na dtáirgÁ tógála a úsáideann siad. Lenár ngnÁomhaÁochtaÁ nuálaÁochta táimid ag dÁriú agus ag cinntiú go bhfuilimid i suÁomh maith leis na réitigh a chur ar fáil dár gcustaiméirÁ sna codanna sin den mhargadh a ndéanaimid soláthar dóibh.

An tAire Coveney i monarcha SmartPly

 

An tAire Coveney ag tabhairt cuairte ar mhonarcha SmartPly de chuid Choillte i gCalafort Phort Láirge

In 2011 thug an tAire TalmhaÁochta, Bia agus Mara, Simon Coveney TD, cuairt ar mhonarcha OSB SmartPly i gCalafort Phort Láirge ós rud é go raibh dul chun cinn iontach déanta ag an bhfoireann in athinfheistiú a bhÁ beartaithe ar an tsaoráid.

Is táirge painéil adhmaid é OSB nó Clár Sliseog Treoshuite atá déanta as crainn Á‰ireannacha agus a úsáidtear sa tionscal tógála in Á‰irinn agus sna margaÁ onnmhairÁochta. Tá sé in úsáid nÁos mó mar chuid de chur chuige lasmuigh den láthair tógála áit a dhéantar painéil balla atá go hiomlán séalaithe sa mhonarcha sula gcrochtar iad ar an láthair tógála.

Tá sé beartaithe againn infheistÁocht shuntasach a dhéanamh i monarcha SmartPly ionas go mbeimid in ann nÁos mó táirgÁ breisluacha a chruthú agus le poist sa mhonarcha a chinntiú agus leis na poist sa réigiún atá ag brath ar an monarcha go hindÁreach a chinntiú freisin.

In 2011 freisin, roghnaÁodh SmartPly mar cheann amháin den 10 nIonadaÁ TÁre d'Á‰irinn sa Ghradaim Ghnó Eorpacha atá urraithe ag HSBC.