Athbhreithniú Airgeadais

TorthaÁ

Mhéadaigh láimhdeachas an Ghrúpa faoi €8.7m (3%) le linn 2011 go €259.1m. BhÁ éileamh láidir fós ann do lomáin nuair a dhaingnigh muilte sábhadóireachta na Á‰ireann a suÁomh i margadh na RÁochta Aontaithe nuair a chuir lÁon tosca, rátaÁ malairte san áireamh, teorainn ar sholáthar adhmaid sháfa ó thÁortha na Lochlannach. BhÁ éileamh an-láidir dár dtáirgÁ painéil, ár dtáirgÁ SMD go háirithe, san Eoraip agus an Grúpa ag leanúint ar aghaidh ag athrú mar fhálú i gcoinne laigÁ na margaÁ deiridh i margaÁ na RÁochta Aontaithe agus na hÁ‰ireann. Praghsanna sách cobhsaÁ a bhÁ ann do na lomáin in 2011 agus cé go raibh laigÁ i margaÁ na RÁochta Aontaithe agus na hÁ‰ireann, mhéadaigh praghsanna chlár SMD agus OSB. Na dÁolacháin onnmhaire ba ea 57% den láimhdeachas agus dÁoladh 67% den fhigiúr seo i margadh na RÁochta Aontaithe.

Thit an brabús oibriúcháin roimh mhÁreanna eisceachtúla ó €46.1m in 2010 go dtÁ €41.5m in 2011. Rinneadh an rannÁocaÁocht mhéadaithe ó na dÁolacháin a fhritháireamh le méadú sna costais inchuir, costais leictreachais, roisÁn agus fuÁll adhmaid go prÁomha. Thit brabús tar éis cánach ó €32.1m in 2010 go dtÁ €19.9m in 2011. Ach, san áireamh sna torthaÁ bhÁ muirear eisceachtúil de €9.1m i gcomparáid le muirear coibhéiseach de €1.4m a bhÁ ann an bhliain roimhe. Tá tuilleadh sonraÁ curtha ar fáil i Nóta 5 a ghabhann leis na cuntais.

Laghdaigh EBITDA don Ghrúpa ó €65.5m go €60.5m, titim 18.8%. Tá réiteach EBITDA san áireamh i dTábla 2 thÁos.

Muirir úis (costais a bhaineann leis an mbanc san áireamh) agus airgeadais don bhliain ba ea €11.6 milliún, laghdú €0.2 milliún ó 2010. Na muirir úis ar ár rótharraingtÁ agus áiseanna iasachta ba ea €8.6m (2010:€9.3m) agus an muirear airgeadais a bhain leis na costais airgeadais FRS17 a bhain leis an easnamh maoinithe pinsean ba ea €3.0m (2010:€2.5m). An bunchumhdach úis EBIT don bhliain ba ea 3.8 huaire.

Muirear cánach an Ghrúpa do 2011 ba ea €0.9m (2010: €1.3m)

Ionchas

Tá deacrachtaÁ fós ann leis an timpeallacht eacnamaÁochta. Tar éis fáis láidir sa chéad leath de 2011, bhÁ titim shuntasach i gcúrsaÁ gnÁomhaÁochta sa dara leath den bhliain agus nÁ dócha go mbeidh mórán téarnaimh ann in 2012. In anneoin é seo, is cosúil go mbeidh éileamh cobhsaÁ ann do na lomáin ós rud é go bhfuil an buntáiste ag muilte na hÁ‰ireann de bharr an tsoláthair laghdaithe ó mhuillte thÁortha na Lochlannach i margadh na RÁochta Aontaithe. Ar an lámh eile, leis an éileamh laghdaithe atá ann i margaÁ an AE do tháirgÁ painéil méadófar an dóchúlacht go mbeidh soláthar ag teacht ó Lár agus Oirthear na hEorpa agus go dtiocfaidh siad isteach go dtÁ margadh na RÁochta Aontaithe. Is fadhb Á an ráta malairte don Steirling go fóill don Ghrúpa agus má tharlaÁonn bogadh contúirteach ar bith, go háirithe le Krona na Sualainne, d'fhéadfadh tionchar mór a bheith aige seo ar thorthaÁ iomlána agus sreafaÁ airgid an Ghrúpa. Tá an grúpa ag déanamh dul chun cinn suntasach chun na costais oibriúcháin a laghdú agus táthar in ionchas go leanfar ar aghaidh ag déanamh tuilleadh feabhsúcháin le linn 2012, go prÁomha mar thoradh ar an laghdú i lÁon na mball foirne. Tar éis dheireadh na bliana, rinne an Grúpa ath-idirbheartaÁocht ar a shaoráidÁ iasachta agus tá dóthain acmhainnÁ aige i bhfeidhm chun leanúint lena chlár infheistÁochta caipitiúla thar na chéad 5 bliana eile.

Caiteachas Caipitiúil

Lean an Grúpa lena clár caiteachais chaipitiúil in 2011 agus infheistÁodh €42.5m (2010:€45.5m). TabhaÁodh cuid mhór den chaiteachas trÁd an eastát foraoise a fheabhsú agus a choinneáil (€34.5m). San áireamh sa chaiteachas in 2010 bhÁ infheistÁocht shuntasach i suÁomhanna crainn a bhÁ faoi úinéireacht Choillte agus nár tharla arÁs in 2011. Mar sin féin, infheistÁodh €2.7m sa bhreis i gclár forbartha gaoithe an Ghrúpa.

Glanfhiach agus Giaráil

Ag deireadh na bliana mhéadaigh glanfhiach an Ghrúpa faoi €3.9m go €154.5m le spás cloiginn ar shaoráidÁ atá ann cheana féin nár tarraingÁodh orthu de €77.8m. Mhéadaigh an fiach comhlán faoi €10m agus mhéadaigh iarmhéideanna airgid faoi €6.1m. San áireamh sna figiúirÁ seo tá na ÁocaÁocht de dÁbhinn €10m leis an scairshealbhóir. An ghiaráil ba ea 12.9% ag deireadh na bliana agus bhÁ 59% den phunann fiach ag rátaÁ úis seasta ar 31 Nollaig. BhÁ cóimheas an ghlanfhéich do EBITDA 2.55 huaire nÁos mó agus bhÁ an cumhdach úis ag 7.1.

Sochair Fostaithe

Tá lÁon scéimeanna pinsean sochair shainithe á bhfeidhmiú ag Coillte le sócmhainnÁ atá coinnithe i gcistÁ atá riartha go leithleach. Léirigh na luachálacha achtúireacha is déanaÁ (31 Nollaig 2008 — Coillte agus 01 Eanáir 2009 — Medite) go raibh luach an mhargaidh de shócmhainnÁ na scéime ag €123.9m, a bhÁ €98.3m nÁos lú ná dliteanais na scéime.

Tá togra maoinithe (ceadaithe ag an mBord Pinsean) i bhfeidhm do Choillte Teoranta agus an aidhm atá aige ná an Scéim a thabhairt ar ais chuig sócmhainneacht iomlán ar an mbonn Áoschaighdeáin Mhaoinithe faoi 31 Nollaig 2020. Tá rannÁocaÁochtaÁ airgid breise suntasacha déanta ag Coillte leis an Scéim mar chuid den togra maoinithe comhaontaithe seo lena n-áirÁtear rannÁocaÁocht láithreach de €3m, ceangaltas de rannÁocaÁochtaÁ bliantúla de €1.5m thar dhá bhliain déag (innéacsaithe ag 6.5% p.a.) agus aontaÁodh €30m de shócmhainnÁ neamhairgid a aistriú isteach chuig an Scéim agus tá €7m de aistrithe isteach cheana féin.

Leanann an Grúpa ag cur i bhfeidhm riachtanais iomlána de nochtadh sochar scoir an Chaighdeáin Thuairiscithe Airgeadais (FRS 17) ina chuid ráitis airgeadais. An t-easnamh ar an gciste ar 31 Nollaig 2011, bunaithe ar FRS 17 agus rÁofa trÁ úsáid a bhaint as an modh aonaid réamh-mheasta, is ea €135.0m (2010: €89.2milliún) agus léirÁtear é seo go hiomlán i gcuntais an Ghrúpa. Tá an t-easnamh FRS 17 tar éis méadú go mór ón luacháil achtúireach deiridh agus go deimhin ón mbliain roimhe de bharr tuairisceán diúltacha le linn na bliana ó shócmhainnÁ an chiste pinsean agus laghdú sa ráta lascaine a chuir tuairim is €24m le heasnamh an Ghrúpa. Tharla an méadú seo san easnamh cé go raibh lÁon beart déanta ag an nGrúpa ón luacháil achtúireach deiridh, lena n-áirÁtear ÁocaÁochtaÁ breise de €15m a aistrÁodh isteach sa scéim ó 2008 i leith agus tús rannÁocaÁochtaÁ na bhfostaithe i mÁ Mheán Fómhair 2009.

BainistÁocht Riosca Airgeadais

Déantar bainistÁocht ar oibriúcháin chisteán an Ghrúpa i gcomhréir le polasaithe atá formheasta ag an mBord. Déanann na polasaithe seo foráil do phrionsabail don bhainistÁocht riosca airgeadais ar an iomlán agus clúdaÁtear réimsÁ áirithe ar nós ráta úis, leachtachta agus riosca malairte eachtraÁ.

Nochtar oibriúcháin an Ghrúpa do rioscaÁ airgeadais éagsúla lena n-áirÁtear éifeachtaÁ na n-athruithe i bpraghsanna fiach den mhargadh, riosca malairte eachtraÁ, riosca creidmheasa, leachtacht agus riosca ráta úis. Tá clár bainistÁochta riosca i bhfeidhm ag an nGrúpa ina ndéantar bainistÁocht ar nochtadh airgeadais an Ghrúpa trÁ mhonatóireacht a dhéanamh ar leibhéil airgeadais fhéich agus na costais airgeadais a bhaineann leo.

D'fhonn cobhsaÁocht eis-sreafaÁ airgid a chinntiú agus bainistÁocht a dhéanamh ar an riosca ráta úis dá réir, tá polasaÁ ag an nGrúpa 50% (2010: 50%) ar a laghad den fhiach a choinneáil ag ráta seasta. Chomh maith leis seo tá i gceist ag an nGrúpa an riosca de mhaoiniú neamhchinnte a laghdú ina oibriúcháin trÁ iasachtaÁ a fháil laistigh de raon difrÁochta de thréimhsÁ aibÁochta. Baintear úsáid as ionstraimÁ airgeadais chun ráta úis agus riosca airgeadais a bhainistiú. NÁ ghlacann an Grúpa páirt i ngnÁomhaÁocht amhantrach agus tá polasaÁ oibrÁochta cisteáin drogallach roimh rioscaÁ.

Riosca Praghas

Tá an Grúpa nochta do riosca praghas tráchtearraÁ mar thoradh ar a chuid oibriúchán. Ach, le méid oibriúchán an Ghrúpa, sáraÁonn an costas le nochtadh a bhainistiú trÁ na sochair a d'fhéadfadh a bheith ann a fhálú. Breathnóidh na StiúrthóirÁ ar oiriúnacht an pholasaÁ seo arÁs má athraÁonn oibriúcháin an Ghrúpa i méid nó ó thaobh nádúir de.

Riosca malairte eachtraÁ

Tá an Grúpa nochta do rioscaÁ malairte eachtraÁ sa ghnáthchúrsa gnó, go prÁomha ar dhÁolachán Steirling. An polasaÁ atá ag an nGrúpa le héifeacht an nochta airgeadra seo a mhaolú ná an Steirling a fhálú trÁ bheith rannpháirteach i réamhchonarthaÁ malairte eachtraÁ atá bunaithe ar dhÁolacháin ionchais i margaÁ na RÁochta Aontaithe.

Riosca creidmheasa

Tá polasaithe curtha i bhfeidhm ag an nGrúpa ina n-éilÁtear na seiceálacha creidmheasa cuÁ ar ábhair chustaiméirÁ sula ndéantar na dÁolacháin. Chomh maith leis sin tá árachas curtha i bhfeidhm do chustaiméirÁ móra an Ghrúpa.

Riosca leachtachta

CoinnÁonn an Grúpa meascán de mhaoiniú fiach fadtéarmach agus gearrthéarmach atá deartha lena chinntiú go bhfuil dóthain maoinithe ar fáil don Ghrúpa le haghaidh oibriúchán agus forbairtÁ atá beartaithe

Na PrÁomhtháscairÁ FeidhmÁochta Airgeadais

Tábla 1 — Na PrÁomhtháscairÁ FeidhmÁochta Airgeadais

     
  2011 2010
Ioncam (€’m) 259.1 250.4
EBITDA (€’m) 60.5 65.5
EBIT (€’m) 32.3 44.6
     

Cumhdach úis, gan na comhlachtaÁ chomhlachaithe san áireamh

   
    - Bonn EBITDA (amanna) 7.1 7.6
    - Bonn EBIT basis (amanna) 3.8 5.2
Glanfhiach (€’m) 154.5 150.6
Glanfhiach mar chéatadán den ghnáthscair iomlán (%) 12.9 12.3
Glanfhiach mar chéatadán de na sócmhainnÁ seasta (%) 10.5 10.4
Glanfhiach/EBITDA 2.55 2.30
Ráta cánach glan (%) 4.1 3.9

EBITDA — tuillimh roimh chostais airgeadais, cáin, dÁmheas, Ádiú agus amúchadh sócmhainne doláimhsithe, lagú agus costais eisceachtúla

EBIT — tuillimh roimh chostais airgeadais agus cáin (brabús trádála)

Cumhdach úis — cóimheas EBITDA nó EBIT do ghlanmhuirir úis

Table 2 - Réiteach EBITDA

     
  2011 2010
EBIT (€’m)
32,304 44,623
Coigeartuithe:    
DÁmheas 10,255 10,259
Ádiú 8,681 9,101
Amúchadh cáilmheasa 118 118
Scair caillteanas comhlachaithe 50 50
Costais eisceachtúla 9,131 1,392
 
EBITDA 60,539 65,543