Cuntas Brabúis agus Caillteanais an Ghrúpa

Don bhliain dar crÁoch 31 Nollaig 2011

       
    2011 2010
NótaÁ €'000 €'000
 
Láimhdeachas an ghrúpa 1 259,116 250,399
Costais Oibriúcháin   (217,631) (204,334)
Brabús oibriúcháin roimh mhÁreanna eisceachtúla   41,485 46,065
MÁreanna eisceachtúla 5 (9,131) (1,392)
Brabús oibriúcháin   32,354 44,673
Scair caillteanas gnóthais chomhlachaithe  30 (50) (50)
Brabús roimh mhuirear airgeadais agus cánachas   32,304 44,623
Ášs inÁoctha 6 (8,585) (9,274)
Ášs infhaighte 6 3 614
Costas airgeadais eile 9 (b) (2,973) (2,508)
Brabús roimh chánachas 2 20,749 33,455
Cánachas 8 (851) (1,307)
Brabús don bhliain   19,898 32,148
Tabhair faoi deara: Tá na gluaiseachtaÁ ar na cúlchistÁ leagtha amach i nóta 27.      


Brendan McKenna
(Cathaoirleach)              David Gunning (PrÁomhfheidhmeannach)