Ráiteas Gnóthachan agus Caillteanas Aitheanta an Ghrúpa

Don bhliain dar crÁoch 31 Nollaig 2011

       
    2011 2010
NótaÁ €'000 €'000
 
Brabús don bhliain airgeadais   19,898 32,148 
Caillteanas achtúireach i leith na scéime pinsean 9 (36,680) (17,350) 
Cáin iarchurtha ar chaillteanas achtúireach 20 1,642 605
Iomlán (na gcaillteanas) na ngnóthachan aitheanta don bhliain   (15,140) 15,403