Clár Comhardaithe an Ghrúpa

Ag 31 Nollaig 2011

       
  NótaÁ 2011 2010
  €'000 €'000
SócmhainnÁ seasta      
SócmhainnÁ inláimhsithe 10 1,467,195 1,444,422
SócmhainnÁ airgeadais 11 1,218 1,221
SócmhainnÁ doláimhsithe 12 578 696
    1,468,991 1,446,339
SócmhainnÁ reatha      
Stoic 13 24,196 17,449
Féichiúnaithe 14 60,937 58,432
Airgead tirim   15,585 9,428
    100,718 85,309
Creidiúnaithe: Suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin 15 (60,361) (51,219)
GlansócmhainnÁ reatha   40,357 34,090
Iomlán na sócmhainnÁ lúide na dliteanais reatha   1,509,348 1,480,429
Creidiúnaithe: Suimeanna dlite tar éis bliain amháin 18 (171,732) (162,012)
Forálacha do dhliteanais agus muirir 20 (6,166) (7,485)
GlansócmhainnÁ lúide dliteanas pinsean 1,331,450 1,310,932
Dliteanas Pinsean  9 (130,525) (86,382)
GlansócmhainnÁ móide dliteanas pinsean   1,200,925 1,224,550
 
Caipiteal agus cúlchistÁ      
Scairchaipiteal glaoite 21 795,060 795,060
Cúlchiste comhshóiteachta caipitil 21 6,145 6,145
Cuntas brabúis agus caillteanais 22 246,932 272,072
Cúlchiste deontais 22 152,788 151,273
CistÁ scairshealbhóirÁ   1,200,925 1,224,550


Brendan McKenna
(Cathaoirleach)              David Gunning (PrÁomhfheidhmeannach)