Clár Comhardaithe an Chomhlachta

Ag 31 Nollaig 2011

       
  2011 2010
NótaÁ  €'000 €'000
SócmhainnÁ seasta      
SócmhainnÁ inláimhsithe 10 1,401,330 1,375,761
SócmhainnÁ airgeadais 11 63,665 68,217
  1,464,995 1,443,978
SócmhainnÁ reatha      
Stoic 13 6,382 4,763
Féichiúnaithe 14 41,621 35,650
Airgead tirim   7,935 7,095
  55,938 47,508

     
Creidiúnaithe: Suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin 15 (40,562) (36,455)
GlansócmhainnÁ/(glandliteanais) reatha   15,376 11,053
Iomlán na sócmhainnÁ lúide na dliteanais reatha   1,480,371 1,455,031 
     
Creidiúnaithe: Suimeanna dlite tar éis bliain amháin  18 (170,189) (160,200)
Forálacha do dhliteanais agus muirir 20 (2,283) (2,908)
GlansócmhainnÁ lúide dliteanas pinsean 1,307,899 1,291,923
Dliteanas Pinsean 9 (122,009) (80,916)
GlansócmhainnÁ móide dliteanas pinsean 1,185,890 1,211,007
 
Caipiteal agus cúlchistÁ      
Scairchaipiteal glaoite 21 795,060 795,060
Cúlchiste comhshóiteachta caipitil 21 6,145 6,145
Cuntas brabúis agus caillteanais 22 231,897 258,529
Cúlchiste deontais 22 152,788 151,273
CistÁ scairshealbhóirÁ   1,185,890 1,211,007


Brendan McKenna
(Cathaoirleach)              David Gunning (PrÁomhfheidhmeannach)