Ráiteas Sreafa Airgid an Ghrúpa

Don bhliain dar crÁoch 31 Nollaig 2011

       
  2011 2010
 NótaÁ €'000 €'000
Glan-insreabhadh airgid ó ghnÁomhaÁochtaÁ oibriúcháin 26(a) 48,491 71,452
Toradh ar infheistÁocht agus fónamh a dhéanamh ar airgeadas      
Ášs glan 26(b) (8,569) (10,105)
Cánachas    (1,708) (2,819)
Caiteachas caipitiúil      
SócmhainnÁ inláimhsithe seasta a cheannach 26(c) (42,421) (45,372)
DÁolachán sócmhainnÁ inláimhsithe seasta 26(d) 8,624 10,763
Deontais caipitil atá faighte 26(e) 1,709 2,663
DÁolachán scairsheilbhe JV - 193
Glan-eis-sreabhadh airgid ó chaiteachas caipitiúil   (32,088) (31,753)
DÁbhinnÁ cothromais a Áocadh le scairshealbhóirÁ  7 (10,000) -
Glan-insreabhadh/(Glan-eis-sreabhadh airgid) ó bhainistÁocht na n-acmhainnÁ leachtacha   (3,874) 26,775
 
Maoiniú      
Sciar caipitiúil d'ÁocaÁochtaÁ léasa airgeadais 26(e) 31 (16)
Méadú in iasachtaÁ  26(h) 10,000 2,300
Méadú in airgead glan   6,157 29,059


Brendan McKenna
(Cathaoirleach)              David Gunning (PrÁomhfheidhmeannach)