NótaÁ a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais

1. Tuairisciú Teascánach
2. Brabús roimh chánachas  
3. Luachanna Saothair na StiúrthóirÁ agus an PhrÁomhfheidhmeannaigh 
4. Fostaithe agus luach saothair  
5. MÁreanna eisceachtúla 
6. Glanmhuirir airgeadais  
7. DÁbhinnÁ Áoctha
8. Cánachas
9. Pinsin
10. SócmhainnÁ inláimhsithe               
11. SócmhainnÁ Airgeadais               
12. SócmhainnÁ doláimhsithe               
13. Stoic               
14. Féichiúnaithe               
15. Creidiúnaithe trádála agus fabhruithe               
16. Cánachas agus leas sóisialach               
17. IasachtaÁ               
18. Creidiúnaithe               
19. IonstraimÁ Airgeadais               
20. Forálacha do dhliteanais agus muirir               
21. Scairchaipiteal glaoite               
22. CúlchistÁ               
23. Deontais fhoraoiseachta agus deontais eile               
24. Caiteachas caipitil don todhchaÁ nach bhfuil foráil déanta dó               
25. Teagmhais agus Ceangaltais               
26. NótaÁ leis an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid an Ghrúpa                
27. Réiteach gluaiseachtaÁ i gcistÁ na scairshealbhóirÁ               
28. Idirbhearta páirtithe coibhneasta               
29. Foghnóthais agus gnóthais chomhlachaithe                
30. Gnóthais Chomhlachaithe — Moylurg Rockingham Limited               
31. Teagmhais iartheachtacha  
32. FigiúirÁ comparáideacha
33. Formheas na Ráiteas Airgeadais