2. Brabús roimh chánachas

     
  2011 2010
€'000 €'000
Brabús sular thángthas ar chánachas tar éis muirearú/(sochar) a dhéanamh:
Luach Saothair na nIniúchóirÁ: - Iniúchadh reachtúil ar chuntais an Ghrúpa 192 192
                      - seirbhÁsÁ a bhaineann leis an iniúchadh 150 436
                      - seirbhÁsÁ nach mbaineann leis an iniúchadh 147 116
DÁmheas 10,255 10,259
Ášs inÁoctha ar iasachtaÁ atá le hÁoc ar ais ina n-iomlán laistigh de 5 bliana 8,585 9,274
Muirir léasa oibriúcháin — gléasra agus innealraa 288 213
Muirir léasa oibriúcháin - foirgnimh 991 1,030
Caiteachas taighde 2,310 1,823
Ioncam cÁosa ar léasanna oibriúcháina (4,685) (4,235)
Amúchadh deontas (nóta 23) (302) (855)
Amúchadh cáilmheasa (nóta 12) 118 118
Lagú sócmhainnÁ seasta (nóta 10) - 1,392
Costais eisceachtúla eile (nóta 5 9,131 -
 
Luach saothair na nIniúchóirÁ d’iniúchadh reachtúil ar chuntais an mháthairchomhlachta 147 147


Luach saothair na nIniúchóirÁ do sheirbhÁsÁ a bhaineann leis an iniúchadh lena n-áirÁtear iad seo a leanas:

         
  Grúpa Comhlacht
  2011 2010 2011 2010
€'000 €'000 €'000 €'000
Comhairle agus comhlÁonadh cánachais 127 347 104 320
Iniúchadh pinsean 21 21 21 21
Á‰ilimh deontas 2 18 2 15
Comhairle ChuntasaÁochta agus comhairle eile - 50 - 50
  150 436 127 406


Is iad sea leanas luach saothair na nIniúchóirÁ do sheirbhÁsÁ nach mbaineann leis an iniúchadh:

         
  Grúpa Comhlacht
  2011 2010 2011 2010
€'000 €'000 €'000 €'000
SeirbhÁsÁ comhairleacha 147 116 147 116