5. MÁreanna eisceachtúla

     
  2011 2010
€'000 €'000
Costais athstruchtúrtha (nóta a) 731 -
Lagú sócmhainnÁ seasta (nóta b) - 1,392
Costais pinsean iarsheirbhÁse (nóta c) 8,400 -
9,131 1,392

a) Costais athstruchtúrtha 

Le linn 2011 d'fhógair an Grúpa dúnadh a ghnóthais mhuilinn shábhadóireachta (Dundrum Woodproducts) agus rinneadh €731,000 a mhuirearú ar an gcuntas brabúis agus caillteanais dá thoradh sin.

b) Lagú sócmhainnÁ seasta 

I gcomhréir fhorálacha FRS11 — ‘Lagú SócmhainnÁ Seasta agus Cáilmheasa’, rinne an Grúpa athbhreithniú ar luach tugtha anonn den infheistÁocht i sócmhainnÁ foraoiseachta áirithe. Mar thoradh ar an athbhreithniú seo, nÁ raibh iallach ar an nGrúpa muirear lagaithe a thaifeadadh in 2011, ós rud é nach raibh na sócmhainnÁ luaite thuas sa tsuim inghnóthaithe. In 2010 rinneadh muirear lagaithe de €1.4m a thaifeadadh i gcuntas brabúis agus caillteanais an Ghrúpa.

c) Costais pinsean iarsheirbhÁse

Le linn 2011 rinne an Grúpa muirear aonuaire de €8.4m a thabhú a bhain le costais pinsean iarsheirbhÁse dá chuid fostaithe.