8. Cánachas

     
  2011 2010
€'000 €'000
Cáin reatha:
Cáin chorparáide ag 12.5% (2009: 12.5%) 2,480 3,229
Lúide: Faoiseamh coillearnach (1,804) (2,658)
676 571
Cáin eachtrach  - An ÁsiltÁr 3 5
                      - An RÁocht Aontaithe 43 23
Coigeartú i leith na mblianta roimhe (1,367) (3,565)
Cánachas ar dhiúscairt sócmhainnÁ seasta ag 25% (2010: 25%) 1,944 3,580
Cáin reatha iomlán 1,299 614
Cáin iarchurtha:    
Bunú agus cúlú ar dhifrÁochtaÁ ama phinsean  (12) (3)
Bunú agus cúlú ar dhifrÁochtaÁ ama eile  (436) 696
Cánachas iomlán ar bhrabús ar ghnáthghnÁomhaÁochtaÁ 851 1,307
 
Tá an cháin measúnaithe don tréimhse nÁos airde ná an ráta cánach corparáide caighdeánach i bPoblacht na hÁ‰ireann. 
MÁnÁtear na difrÁochtaÁ thÁos:  2011 2010
€'000 €'000
Brabús ar ghnáthghnÁomhaÁochtaÁ roimh cháin 20,749 33,455
Brabús ar ghnáthghnÁomhaÁochtaÁ méadaithe faoin ráta cánach caighdeánach i bPoblacht na hÁ‰ireann de 12.5% (2010: 12.5%) 2,594 4,182
     
Á‰ifeachtaÁ de: 
Faoiseamh coillearnach (1,804) (2,658)
Lagú sócmhainnÁ agus cáilmheas comhlachaithe - 174
Costais nach féidir a asbhaint chun crÁocha cánach 767 526
DifrÁochtaÁ idir liúntais caipitil agus dÁmheas 405 400
Coigeartuithe i leith na mblianta roimhe (1,367) (3,565)
RátaÁ cánach nÁos airde ar ghnÁomhaÁochtaÁ áirithe 966 1,791
Caillteanais cánach neamhúsáidte na bliana reatha 249 522
Ášsáid na gcaillteanas a cuireadh ar aghaidh ó bhlianta roimhe (424) (658)
Cáin eachtrach 26 28
Eile (113) (128)
Cáin reatha iomlán 1,299 614