9. Pinsin

(a) Scéim pinsean sochair shainithe

Tá scéimeanna pinsean sochair shainithe i bhfeidhm ag an nGrúpa i gCoillte Teoranta agus in Medite Europe Limited don chuid is mó de na fostaithe le sócmhainnÁ coinnithe i gcistÁ riartha ar leith.

Luacháil achtúireach
Déantar measúnú ar na costais pinsean a bhaineann le scéimeanna sochair shainithe an Ghrúpa i gcomhréir le comhairle achtúirÁ cáilithe agus neamhspleácha. BunaÁodh na luachálacha ar an aois shlánaithe agus ar an modh sochair aonaid réamh-mheasta agus rinneadh na luachálacha iomlána deiridh ar 1 Eanáir 2009 (Medite Europe Limited) agus ar 31 December 2008 (Coillte Teoranta). 

Na toimhdÁ leis an tionchar is suntasaÁ ar thorthaÁ na luachálacha achtúireacha ná iad siúd a bhaineann leis an ráta ionchais ar infheistÁochtaÁ agus na rátaÁ méadaithe sa luach saothair agus sna pinsin. ToimhdÁodh go sáródh an ráta ionchais ar infheistÁochtaÁ an luach saothair bliantúil ar an meán faoi 3% (Coillte Teoranta) sna luachálacha iomlána deiridh agus faoi 2% (Medite Europe Limited) agus arduithe pinsean faoi 3% in Coillte Teoranta. NÁ raibh aon fhoráil déanta d'arduithe pinsean amach anseo in Medite Europe Limited. 

Luach an mhargaidh de shócmhainnÁ scéimeanna sochair shainithe an Ghrúpa ag na dátaÁ luachála faoi seach ba ea €113.2m (Coillte Teoranta — 31 Nollaig 2008) agus €10.7m (Medite Europe Limited — 1 Eanáir 2009) agus an t-easnamh sa dá scéim ag na dátaÁ sin ba ea €89.4m(Coillte Teoranta) agus €8.9m (Medite Europe Limited).

Léirigh na luachálacha go raibh go leor i luach achtúireach na sócmhainnÁ scéime iomlán le 56% de na sochair a chlúdach a bhÁ fabhraithe do bhaill na comhscéime mar a bhÁ ag na dátaÁ luachála. Déanann Coillte Teoranta agus Medite Europe Limited rannÁoc dá scéim faoi seach ag ráta 25% agus 15.4% faoi seach. Tá na tuarascálacha achtúireacha den dá scéim ar fáil do bhaill na scéime, ach nÁl siad ar fáil le haghaidh cigireachta poiblÁ

Tá togra maoinithe i leith scéim de Choillte Teoranta faofa ag an mBord Pinsean. Leis an togra maoinithe cuirfear an scéim ar ais chuig sócmhainneacht iomlán ar bhonn Áoschaighdeáin Mhaoinithe faoi 31 Nollaig 2020. Leis an gcomhaontú beidh ar Choillte rannÁocaÁ breise suntasacha a dhéanamh agus méadófar rannÁocaÁ na bhfostaithe freisin.

(b) Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 17 (FRS 17)

     
  2011 2010
€'000 €'000
Is iad seo a leanas na suimeanna aitheanta sa chlár comhardaithe:
Luach reatha na ndualgas maoinithe (306,410) (263,200)
Luach cothrom de shócmhainnÁ plean 171,443 174,030
Dliteanas pinsean (134,967) (89,170)
Sócmhainn cánach iarchurtha ghaolmhar (nóta 20) 4,442 2,788
Glandliteanas pinsean 
(130,525) (86,382)
     
Is iad seo a leanas na suimeanna aitheanta sa chuntas brabúis agus caillteanais:
2011 2010
€'000 €'000
Costas seirbhÁsÁ reatha 4,196 3,685
Costas iarsheirbhÁse 8,400 -
Costais chaipitlithe (1,004) (875)
Glanchostas oibriúcháin 11,592 2,810
 
Toradh ionchais ar shócmhainnÁ na scéime (10,554) (10,554)
Ášs ar dhliteanas 14,556 13,919
Costais chaipitlithe (1,029) (857)
Glanchostas airgeadais 2,973 2,508
Muirear iomlán an chuntais bhrabúis agus chaillteanais 
14,565 5,318
 
Is iad seo a leanas na suimeanna aitheanta sa ráiteas gnóthachan agus caillteanas aitheanta iomlán:
   2011 2010
€'000 €'000
Toradh iarbhÁr lúide an toradh ionchais ar shócmhainnÁ scéime pinsean (14,817) 129
Gnóthachain agus caillteanais ó thaithÁ a thagann chun cinn ar dhliteanais scéime 2,290 2,739
Athruithe i dtoimhdÁ atá mar bhunús den luach reatha de na dliteanais scéime (24,153) (20,218)
Caillteanas achtúireach aitheanta  (36,680) (17,350) 


An caillteanas achtúireach carnach atá aitheanta i ráiteas na ngnóthachan agus na gcaillteanas aitheanta iomláin suas go dtÁ an bhliain airgeadais dar crÁoch 31 Nollaig 2011 agus an bhliain sin san áireamh is ea 42,046,000 (2010: caillteanas €5,366,000).

An toradh iarbhÁr ar shócmhainnÁ plean ba ea:

     
  2011 2010
€'000 €'000
Toradh iarbhÁr ar shócmhainnÁ plean (4,263) 10,683

 

Na rannÁocaÁ ionchais don bhliain dar crÁoch 31 Nollaig 2012 is ea €7,914,000.

     
Gluaiseacht i sócmhainnÁ agus dliteanais scéime    
  SócmhainnÁ Dliteanais Easnamh Sa
Pinsean Pinsean Pinsean
€'000 €'000 €'000
Ar 31 Nollaig 2010 174,030 (263,200) (89,170)
Costas seirbhÁsÁ reatha - (4,196) (4,196)
Ášs ar dhliteanais scéime - (14,556) (14,556)
Toradh ionchais ar shócmhainnÁ scéime 10,554 - 10,554
Toradh iarbhÁr lúide an toradh ionchais ar shócmhainnÁ scéime (14,817) - (14,817)
Gnóthachain ar dhliteanais ó thaithÁ - 2,290 2,290
Athruithe i dtoimhdÁ - (24,153) (24,153)
RannÁocaÁ rannpháirtithe an phlean 1,925 (1,925) -
Costas iarsheirbhÁse - (8,400) (8,400)
Sochair Áoctha ó shócmhainnÁ plean (7,730) 7,730 -
RannÁocaÁ Áoctha an fhostóra 7,481 - 7,481
Amhail ar 31 Nollaig 2011 171,443 (306,410) (134,967)
       
  SócmhainnÁ Dliteanais Easnamh
Pinsean Pinsean Sa Pinsean
€'000 €'000 €'000

Ar 31 Nollaig 2009 161,475 (233,847) (72,372)
Costas seirbhÁsÁ reatha - (3,685) (3,685)
Ášs ar dhliteanais scéime - (13,919) (13,919)
Toradh ionchais ar shócmhainnÁ scéime 10,554 - 10,554
Toradh iarbhÁr lúide an toradh ionchais ar shócmhainnÁ scéime 129 - 129
Gnóthachain ar dhliteanais ó thaithÁ - 2,739 2,739
Athruithe i dtoimhdÁ - (20,218) (20,218)
Costas iarsheirbhÁse - - -
RannÁocaÁ rannpháirtithe an phlean 1,970 (1,970) -
Sochair Áoctha ó shócmhainnÁ plean (7,700) 7,700 -
RannÁocaÁ Áoctha an fhostóra 7,602 - 7,602
Amhail ar 31 Nollaig 2010 174,030 (263,200) (89,170)

Rinneadh na suimeanna seo a leanas a thomhas i gcomhréir le riachtanais FRS 17 ar 31 Nollaig 2007-2011 san áireamh.

           
Ráta an toraidh ionchais: 2011 2010 2009 2008 2007
Gnáthscaireanna  7.50% 7.50% 8.00% 8.50% 7.50-8.00%
BannaÁ 3.20% 3.40% 3.80% 3.75% 4.30-4.40%
Maoin 5.50% 5.50% 6.00% 6.00% 5.75-5.90%
Eile 2.00% 2.00% 2.00% 2.50% 3.00%
           
Luach an Mhargaidh: 2011 2010 2009 2008 2007
  €'000 €'000 €'000 €'000 €'000
Gnáthscaireanna 114,754 107,007 99,695 70,250 117,429
BannaÁ 40,624 50,867 40,741 44,482 38,553
Maoin 13,225 12,357 13,310 8,213 10,075
Eile 2,810 3,799 7,729 15,463 13,033
Luach iomlán an mhargaidh de shócmhainnÁ 171,443 174,030 161,475 138,408 179,090
Luach reatha dhliteanais na scéime  (306,410) (263,200) (233,847) (221,022) (245,436)
(Easnamh) sa scéim (134,967) (89,170) (72,372) (82,614) (66,346)

D'fhonn nochtadh a dhéanamh faoi FRS 17 — ‘Sochair Scoir’ cuireadh sócmhainnÁ agus dliteanais scéimeanna sochair shainithe Choillte Teoranta agus Medite Europe Limited le chéile in 2011. Faoi FRS 17 an t-easnamh a bhÁ i scéim Choillte Teoranta tar éis cánach iarchurtha ba ea €122.0m (2010: easnamh de €80.9m) agus an t-easnamh i scéim Medite Europe Limited tar éis cánach iarchurtha ba ea €8.5m (2010: easnamh de €5.5m).

           
 Is iad seo a leanas na PrÁomhthoimhdÁ Achtúireacha ag dáta an Chláir Chomhardaithe:  
Is iad seo a leanas na prÁomhthoimhdÁ airgeadais a úsáideadh: 2011 2010 2009 2008 2007
Ráta méadaithe i dtuarastail 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 4.00%
Ráta méadaithe in ÁocaÁochtaÁ pinsean          
- Coillte Teoranta 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 4.00% 
- Medite Europe Limited 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ráta lascaine 5.00% 5.50% 5.90% 5.75% 5.50%
Boilsciú praghsanna 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.50%

Tá toimhdÁ maidir le mortlaÁocht sa todhchaÁ bunaithe ar chomhairle ó staitisticÁ foilsithe agus taithÁ. Is iad seo a leanas an meán-ionchas saoil do phinsinéir i mblianta do phinsinéir atá ag dul ar scor ag aois 65:

     
  2011 2010
Fear — pinsinéir reatha 23.00 22.80
Bean — pinsinéir reatha 24.50 24.40
Fear — pinsinéir amach anseo (aois 45) 25.70 25.60
Bean — pinsinéir amach anseo (aois 45) 26.70 26.60


           
AnailÁs 5 Bliana: 2011 2010 2009 2008 2007
  €'000 €'000 €'000 €'000 €'000
Luach reatha na hoibleagáide sochair shainithe (306,410) (263,200) (233,847) (221,022) (245,436)
Luach cóir sócmhainnÁ plean 171,443 174,030 161,475 138,408 179,090
Easnamh Pinsean (134,967) (89,170) (72,372) (82,614) (66,346)
           
           
  2011 2010 2009 2008 2007
Coigeartú ar dhliteanais plean ó thaithÁ mar chéatadán de dhliteanais scéime ar dháta an chláir chomhardaithe (0.75%) (1.04%) 5.4% (4.14%) 1.44%
Coigeartú ar shócmhainnÁ plean ó thaithÁ mar chéatadán de shócmhainnÁ scéime ar dháta an chláir chomhardaithe (8.64%) 0.07% 1.0% (37.10%) (7.78%)
         

AnailÁs Áogaireachta ar dhliteanais na scéime
Agus laghdú 1% sa ráta lascaine mhéadófaÁ oibleagáid scéim pinsean sochair shainithe Choillte faoi €52.4m agus le méadú 1% sa ráta lascaine laghdófaÁ oibleagáid scéim pinsean sochair shainithe Choillte faoi €42.1m. Agus laghdú 1% sa ráta lascaine mhéadófaÁ oibleagáid sochair shainithe Medite faoi €5.5m agus le méadú 1% sa ráta lascaine laghdófaÁ oibleagáid scéim pinsean sochair shainithe Medite faoi €4.2m.

(c) Scéim pinsean rannÁoca sainithe

Déanann SmartPly Europe Limited agus Coillte Panel Products UK Limited rannÁoc ar scéimeanna pinsean rannÁoca sainithe thar ceann fostaithe áirithe atá acu. CoinnÁtear sócmhainnÁ na scéime go leithleach uathu siúd atá ag an gComhlacht agus i gciste a riartar go neamhspleách. Costas an phinsin don tréimhse do SmartPly Europe Limited ba ea €357,000 (2010: €363,000) agus nÁor aistrÁodh rannÁocaÁ de €37,000 (2010: €24,000) chuig an gciste go dtÁ i ndiaidh dheireadh na bliana. Costas an phinsin don tréimhse do Coillte Panel Products UK Limited ba ea €86,000 (2010: €109,000) agus nÁor aistrÁodh rannÁocaÁ de€3,000 (2010: €3,000) chuig an gciste go dtÁ i ndiaidh dheireadh na bliana.

Déanann an Grúpa rannÁoc chuig scéim pinsean rannÁoca sainithe thar ceann fostaithe áirithe de Choillte Teoranta agus Medite Europe Limited nach baill de scéimeanna sochair shainithe iad. CoinnÁtear sócmhainnÁ na scéimeanna seo go leithleach uathu siúd den Ghrúpa i scéim a riartar go neamhspleách. Costas an phinsin don tréimhse ba ea €181,000 (2010: €200,000) agus nÁor aistrÁodh rannÁocaÁ de €22,000 (2010: €27,000) chuig an gciste go dtÁ i ndiaidh dheireadh na bliana.